Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2019, 17002VerkeersbesluitenVerkeersbesluit wegafsluiting Hoofdvaartsweg

Logo Assen

Nr. 7808-2019

Onderwerp: Verkeersbesluit Wegafsluiting Hoofdvaartsweg

Burgemeester en wethouders van Assen:

hierbij het volgende overwegende:

Wega fsluiting Hoofdvaartsweg Noordzijde

Op 1 november is aan bewoners van de Hoofdvaartsweg-noordzijde tussen Kloosterbrug en Norgervaart de plannen van de gemeente Assen gepresenteerd voor de bereikbaarheid van de Hoofdvaartsweg na aanleg van de derde hoofdontsluiting van Kloosterveen en na de bouw van de eerste 500 woningen in Kloosterakker. De plannen gaan onder andere uit van een wegafsluiting van de Hoofdvaartsweg-noordzijde nabij de Norgervaart en de Kloosterbrug.

De aanwezige bewoners in de zaal omarmden op hoofdlijnen het voorstel met betrekking tot de afsluitingen na aanleg van de derde hoofdontsluiting, maar zien een deel van deze maatregelen ook als oplossing voor de huidige verkeerssituatie op de Hoofdvaartsweg-noordzijde. Deze werd door de aanwezige bewoners, ondanks de recente aanpassingen, als onveilig ervaren. Concreet werd gevraagd of de gemeente de wegafsluiting bij de Norgervaart nog voor het realiseren van de derde hoofdontsluiting mogelijk kan maken.

Eind december is aan deze bewoners een internetpeiling voorgelegd met de vraag of de wegafsluiting van de Hoofdvaartsweg-noordzijde voor auto- en vrachtverkeer nu al wenselijk is. Het merendeel van de bewoners heeft hier positief op gereageerd.

Maatregele n

De maatregelen genoemd in dit besluit hebben betrekking op de Hoofdvaartsweg-noordzijde. Voor het instellen van een wegafsluiting is voor de fysieke maatregel een verkeersbesluit noodzakelijk. Daarnaast worden de volgende maatregelen voorgesteld volgens bijlage 1 van het RVV 199.

 • -

  Plaatsen bord L08 en OB54: “Doodlopende weg” met onderbord “uitgezonderd (brom) fietsers” ter hoogte van de Brasemstraat;

 • -

  Plaatsen bord L08 en OB54 en OB401-500: : “Doodlopende weg” met onderbord “uitgezonderd (brom) fietsers” en onderbord “400 m” ter hoogte van de Kloosterbrug;

 • -

  Plaatsen bord L08 en OB54: “Doodlopende weg” met onderbord “uitgezonderd (brom) fietsers” ter hoogte van de aansluiting Norgervaart.

Belangenafweging

Het verkeersbesluit wordt genomen in het belang van de veiligheid van de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in standhouden van de weg en het waarborgen van bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Na de aanleg van de derde hoofdontsluiting Kloosterveen is voorzien in een afsluiting van de Hoofdvaartsweg-noordzijde ter hoogte van de Norgervaart en de Kloosterbrug, waarmee de verkeersintensiteit op de Hoofdvaartsweg afneemt en dit ten gunste komt aan de verkeersveiligheid. Ten gunste van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de straat is het nu al wenselijk om het sluipverkeer te weren. Dit kan worden bereikt door een afsluiting van de Hoofdvaartsweg-noordzijde ter hoogte van de Norgervaart. De Hoofdvaartsweg-noordzijde blijft overigens wel bereikbaar voor het gemotoriseerde verkeer via zowel de Brasemstraat als de Kloosterbrug.

Wet- en regelgeving

Voor bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 15 en artikel 18 van de Wegen-verkeerswet (WVW 1994) en de nadere voorschriften in het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) moet een verkeersbesluit worden genomen, ondersteund met de aangegeven bebording. Voor de uitvoering van de bovengenoemde maatregelen moeten, in het belang van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en de vrijheid van het verkeer, verkeerstekens en fysieke aanpassingen als bedoeld in artikel 15, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden geplaatst.

Op grond van artikel 15, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeers-wet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de eenheid chef van de politie Noord Nederland. Deze is akkoord.

Overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met zowel de gemeente Midden-Drenthe als met de Provincie Drenthe.

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

b e s l u i t e n :

Overeenkomstig op de bij dit besluit behorende situatieschets:

Wegafsluiting Hoofdvaartsweg ter hoogte van de Norgervaart, ondersteund met:

 • -

  Plaatsen bord L08 en OB54: “Doodlopende weg” met onderbord “uitgezonderd (brom) fietsers” ter hoogte van de Brasemstraat;

 • -

  Plaatsen bord L08 en OB54 en OB401-500: : “Doodlopende weg” met onderbord “uitgezonderd (brom) fietsers” en onderbord “400 m” ter hoogte van de Kloosterbrug;

 • -

  Plaatsen bord L08 en OB54: “Doodlopende weg” met onderbord “uitgezonderd (brom) fietsers” ter hoogte van de aansluiting Norgervaart.

 

22 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Assen,

namens hen,

M.Rommers

Concernmanager

Dit besluit treedt in werking na afloop van de bezwaartermijn van zes weken. Iedere belanghebbende die het met dit besluit niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de datum van openbare bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Deze dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, Eenheid Leefomgeving, Postbus 30018, 9400 RA Assen