Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LopikStaatscourant 2019, 16676Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Dorpstraat 46 te Lopik

Logo Lopik

Burgemeester en wethouders van Lopik maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpstraat 46’ op 19 maart 2019 is vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het afsplitsen van de bedrijfswoning, het oprichten van een nieuwe bedrijfswoning en het veranderen van het agrarische bouwvlak.

Planontwikkeling

Het plan ziet op het afsplitsen van de bestaande bedrijfswoning, waarmee deze boerderij een woonbestemming krijgt, het oprichten van een nieuwe bedrijfswoning achter het bestaande lint en het verdiepen van het agrarische bouwvlak.

Ter inzage legging

Het vastgestelde ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken liggen van 27 maart 2019 t/m 7 mei 2019 voor eenieder ter inzage van ma t/m do van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de afdeling Strategie, Beleid en Projecten, team Ruimtelijke ordening. Ook buiten openingstijden kan het bestemmingsplan worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Daarnaast zijn de ter inzage gelegde stukken raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0331.05Dorpstraat46.OB01) en op www.lopik.nl onder: “Inwoners”, “Bouwen, wonen” en vervolgens “Bestemmingsplannen”.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB Lopik. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mw. C. Lakerveld via (0348) 55 98 92 of via charlotte.lakerveld@lopik.nl.

Vervolgprocedure

Na beoordeling van eventueel ontvangen zienswijzen zal een definitief bestemmingsplan worden voorbereid. Dit besluit wordt door de gemeenteraad van de gemeente Lopik.

Overeenkomst

Ingevolge artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbesluit, een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Lopik en de betrokken partijen. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt voor een ieder ter inzage bij de Afdeling Strategie, Beleid en Projecten, team Ruimtelijke ontwikkeling, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.