Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 16613VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Hoogeveen

Nr.2019/06

Parkeerverbod Van Goghlaan

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,

Overwegende:

 • -

  dat langs de Van Goghlaan de G.J. van der Ploegschool is gevestigd;

 • -

  dat langs de Van Goghlaan aan beide zijden geparkeerd mag worden;

 • -

  dat dit soms tot chaotische en verkeersonveilige situaties leidt;

 • -

  dat de school dit veiliger wil maken d.m.v. een parkeerverbod voor de school;

 • -

  dat de weg in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;

 • -

  dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe, namens deze de heer H. Fieten.

Besluiten:

 • 1.

  Tot het instellen van een parkeerverbod op de Van Goghlaan zuidzijde, voor de G.J. van der Ploegstraat. 

 • 2.

  De maatregel bestaat uit het aanbrengen van een onderbroken gele streep aan de zuidzijde van de weg, conform bijlage 1 van het RVV 1990.

  Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

    

  Hoogeveen, 20 maart 2019

     

  Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

       

  Arthur Wijngaarden

  Afdelingshoofd Economie en Leefomgeving

   

  Ter visie legging

  Dit verkeersbesluit wordt op 27 maart 2019 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

   

  Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra van de afdeling Economie en Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0528.

    

  Bijlage(n):

 • 1.

  Situatietekening Van Goghlaan   

  Niet eens met het besluit Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

   

  In het bezwaarschrift vermeldt u: 

 • 1.

  uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

 • 2.

  de datum van uw bezwaarschrift;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4.

  de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

 • 5.

  waarom u het niet met het besluit eens bent;

 • 6.

  uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.