Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De BiltStaatscourant 2019, 16386VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Jan Steenlaan e.o.

Logo De Bilt

Datum: 18 maart 2019

Locatie: Jan Steenlaan

Kern: Bilthoven

Zaaknummer: 28850

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,

 

Ingevolge artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken

 

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Hierop is op positief geadviseerd.

Motivering

De gemeente De Bilt wil de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en nabije omgeving verbeteren. Voorts is het verkeersbesluit tijdelijk verkeerscirculatieplan De Leijen d.d. 13 oktober 2015 niet meer van toepassing vanwege het afronden van de werkzaamheden aan de onderdoorgang. Zodoende is besloten om de situatie van voor oktober 2015 te herstellen met enkele nieuwe aanpassingen. Hierin zijn de belangen van bewoners, bedrijven en hulpdiensten meegewogen. Het standpunt van de gemeente is dat de veiligheid van de fietsers en voetgangers aanvullend door maatregelen verbeterd zal worden. Middels dit verkeersbesluit worden daarvoor de eerste stappen gezet met het aanleggen van fietsstroken en het terugbrengen van tweerichtingsverkeer voor alle voertuigen.

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

Besluit

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

 • 1.

  Fietsstroken aan te leggen op het gedeelte van de Jan Steenlaan tussen de aansluiting met de Rembrandtlaan en het Heidepark en het gedeelte van de Rembrandtlaan tussen aansluiting met de Rubenslaan en de Jan Steenlaan.

 • 2.

  Het “Verkeersbesluit tijdelijk verkeerscirculatieplan De Leijen” d.d. 13 oktober 2015 in te trekken.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking zodra de markering en de borden zijn aangebracht.

 

Bilthoven, 18 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,

namens hen,

 

T.J.J. van der Leek

Beleidsadviseur verkeer

 

Rechtsverwijzing

Als u het niet eens bent met het genomen besluit, dan kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt. Bij voorkeur doet u dit digitaal via de website www.debilt.nl. Schriftelijk indienen is ook mogelijk via Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven.

 

U ondertekent uw bezwaarschrift en bevat volgens artikel 6:5 Awb tenminste:

 • a.

  uw naam en adres

 • b.

  de dagtekening

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht

 • d.

  de reden(en) waarom u in bezwaar komt tegen het besluit.

 

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige Voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht, een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening indienen, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit zou vereisen.

U bent als verzoeker van een voorlopige voorziening griffierecht verschuldigd. De griffie van rechtbank kan u informatie verstrekken over de hoogte ervan en over de wijze van betaling.