Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 16288Ruimtelijke plannenVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘FIJNAART-WEST’ IN FIJNAART en BESLUIT HOGERE WAARDEN

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 7 februari 2019 het bestemmingsplan ‘Fijnaart-West’ gewijzigd heeft vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.1709.FijnaartWest-BP40).

Dit bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de realisatie van een nieuwe woonwijk. Het plan voorziet in een flexibele regeling, waarmee tot maximaal 120 woningen in het plangebied gerealiseerd kunnen worden.

In de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is een overzicht opgenomen van de wijzigingen van het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 28 maart tot en met 9 mei 2019 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is daarnaast digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Het bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder (Wgh). Uit akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van meerdere woningen, vanwege de ligging bij de Rijksweg A59 en bij de Molenstraat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

Op grond van artikel 83 en artikel 110a biedt de Wet geluidhinder de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van Burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze ontheffingsmogelijkheid en heeft hiervoor het besluit hogere waarden opgesteld. Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt daarom ook dit besluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage met ingang van 28 maart 2019.

 

Beroep

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

 

Zevenbergen, 27 maart 2019