Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierStaatscourant 2019, 16185VerkeersbesluitenBesluit N241 Schagen-Verlaat

Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

Na overweging van het volgende:

Wettelijke grondslag verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, of indien dit een nadere uitleg inhoudt van de op de borden voorkomende aanduiding (artikel 8 BABW).

Wij zijn bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit op grond van artikel 18, lid 1 onder c WVW 1994, het BABW, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), de Waterschapswet, het Reglement voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Delegatieregeling Hollands Noorderkwartier 2012 en de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012.

Motivering

De provincie Noord-Holland heeft de N241 tussen Schagen en het Verlaat opnieuw ingericht, met als doel de verkeersveiligheid en doorstroming in het gebied te verbeteren. Door de herinrichting van de N241 is er een parallelweg voor landbouw- en bestemmingsverkeer gerealiseerd, daarnaast is de voorrangssituatie van vele kruisingen op de N241 gewijzigd. In verband met de herinrichting dienen er diverse verkeersborden te worden geplaatst en te worden verwijderd, hiervoor is een verkeersbesluit benodigd.

Voor het langzaam verkeer zijn parallelwegen gerealiseerd. Aan de oostzijden van de N241 heet deze weg 'Priggeweg', en aan de westzijde van de N241 heet deze weg 'Vennikerweg'.

Vanuit de Snevert dient de gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en/of gehandicaptenvoertuigen opgeheven te worden, zodat het langzaam verkeer gebruik kan maken van de parallelweg 'Priggeweg'.

Op de parallelwegen worden de kruispunten in principe als gelijkwaardige kruisingen ingericht volgens Duurzaam Veilig, hierbij gaat het om de volgende kruispunten:

 • -

  Priggeweg / Gouwweg;

 • -

  Priggeweg / Nes;

 • -

  Priggeweg / Muggenburgerweg;

 • -

  Vennikerweg / Muggenburgerweg;

 • -

  Vennikerweg / Tolkerdijk;

 • -

  Vennikerweg / Middenweg;

 • -

  Priggeweg / Blockhuysenlaan;

 • -

  Priggeweg / Zijtak Prov. Weg (toegangsweg percelen Provincialeweg huisnummer 2, 4 en 6).

Op enkele kruispunten wordt de voorrang geregeld, deze wegen hebben hierbij voorrang ten opzichte van de Priggeweg. Dit wordt aangegeven door de borden B6 en haaientanden op het wegdek. Het gaat om de volgende wegen:

 • -

  Snevert;

 • -

  Haringhuizerweg;

 • -

  Westermoerbeek;

 • -

  Hartweg.

Daarnaast is de voorrang op de volgende kruispunten geregeld:

 • -

  Fietspad dat aansluit op de Nes;

 • -

  Fietspad dat aansluit op de Middenweg;

 • -

  Rotonde dat aansluit op de Oude Verlaatweg

De voorrang wordt aangegeven door borden B6 en haaientanden op het wegdek.

Doel

Het nemen van dit besluit heeft als doel:

 • -

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  Het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeersweg 1994.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschef van de Politie Noord-Holland. Deze adviseerde op 18-02-2019 positief op het voorgenomen besluit.

Besluit

 • I.

  Het opheffen van de geslotenverklaring voor fietsers, bromfietser en/of gehandicaptenvoertuigen op de Snevert, door het verwijderen van verkeersbord C15.

   

 • II.

  Het inrichten van gelijkwaardige kruispunten op de volgende kruispunten:

  • -

   Priggeweg / Gouwweg;

  • -

   Priggeweg / Nes;

  • -

   Priggeweg / Muggeburgerweg;

  • -

   Vennikerweg / Muggeburgerweg;

  • -

   Vennikerweg / Tolkerdijk;

  • -

   Vennikerweg / Middenweg;

  • -

   Priggeweg / Blockhuysenlaan;

  • -

   Priggeweg / Zijtak Prov. Weg (toegangsweg percelen Provincialeweg huisnummer 2, 4 en 6).

Door het verwijderen van de verkeersborden B6 en haaientanden.

 • III.

  Door plaatsing van bord B6 en het aanbrengen van haaientanden op het wegdek de voorrang zodanig te regelen dat bestuurders op de Priggeweg voorrang moeten verlenen aan bestuurder op de zijwegen, bij de volgende kruisingen:

  • -

   Snevert;

  • -

   Haringhuizerweg;

  • -

   Westermoerbeek;

  • -

   Hartweg.

 • IV.

  Door plaatsing van bord B6 en het aanbrengen van haaientanden op het wegdek de voorrang zodanig te regelen dat voorrang verleend dient te worden:

  • -

   Vanuit het fietspad voorrang verlenen aan het verkeer op de Nes;

  • -

   Vanuit het fietspad voorrang verlenen aan het verkeer op de Middenweg;

  • -

   Vanaf de rotonde N241 voorrang verlenen aan het verkeer op de Oude Verlaatweg.

 • V.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten d.d. 12-03-2019.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden

van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

namens dezen,

S.A. Langeweg,

Hoofd Afdeling Waterveiligheid & Wegen

Dit besluit is vastgesteld krachtens de Delegatieregeling Hollands Noorderkwartier 2012. Dit besluit bevindt zich ten kantore van het hoogheemraadschap aan het stationsplein 136,1703 WC Heerhugowaard, waar het tijdens kantooruren kan worden ingezien. Tegen betaling kan een kopie van dit besluit worden verkregen.

Een afschrift van dit besluit is gezonden aan:

 • Provincie Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

 • Politie Noord-Holland, Postbus 57, 2000 AB Haarlem.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, worden ingediend bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, t.a.v. Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Elektronisch bezwaar maken is in sommige gevallen mogelijk, voor informatie zie www.hhnk.nl.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening van het bezwaar, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor dient u zich te richten tot de Voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening. Het adres van de rechtbank is: Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.