Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenStaatscourant 2019, 16169Overige mededelingen aan het wegverkeerBesluit onttrekken van een strook grond

Logo Druten

(voormalige parkeerplaatsen) dat op het kadastrale perceel Gemeente Druten, sectie D, nr. 2011 aan de Klepperheide is gelegen aan de openbaarheid.

 

Burgemeester en wethouders van Druten;

 

Gelet op:

  • De in artikel 9 van de Wegenwet opgenomen mogelijkheid om een openbare weg aan de openbaarheid te onttrekken;

  • het mandaatbesluit van de gemeenteraad om de bevoegdheid tot het onttrekken van openbare wegen aan de openbaarheid te mandateren aan de het college van burgemeester en wethouders;

Overwegende dat:

  • de betreffende strook grond als onderdeel van een groter kadastraal perceel op 28 augustus 2017 is verkocht en betrokken bij het perceel aan de Klepperheide 10;

  • de betreffende strook grond voormalig ingericht was als parkeerplaatsen ten behoeve van het toenmalige gevestigde kinderdagverblijf;

  • het kinderdagverblijf niet langer aanwezig is en parkeerplaatsen niet langer voorzien in en noodzakelijke parkeerbehoefte;

  • de parkeerplaatsen in 2017 zijn ontmanteld;

  • de aanwezige ontsluitingsweg voldoet aan de CROW richtlijnen en het onttrekken van deze strook grond niet leidt tot een onaanvaardbare versmalling van de aanwezige ontsluitingsweg;

  • er geen belangen bekend zijn die door dit besluit onevenredig worden geschaad;

     

 

nemen, gelet op het voorgaande, het volgende besluit:

 

1.De strook grond dat onderdeel uitmaakt van het kadastrale perceel Gemeente Druten, sectie D, nr. 2011 en voorheen ingericht was als parkeerplaatsen ten behoeve van het toenmalig gevestigde kinderdagverblijf te onttrekken aan de openbaarheid als bedoeld in de Wegenwet.

 

Druten, 12 maart 2019

 

burgemeester en wethouders

 

Het verkeersbesluit ligt vanaf de publicatiedatum in de Staatscourant gedurende 6 weken ter inzage.

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na publicatie, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Gemeente Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Zie hiervoor de bezwaarschriftbijsluiter.