Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2019, 16150VerkeersbesluitenRegistratienummer Vkb-2019-21-Oude Kapelstraat

Logo Tilburg

Redacteur Jordy Paanakker

Besluit inzake Uitbreiden zone verboden te parkeren

Afdelingshoofd Wilbert Wouters

Datum besluit 21 maart 2019

Publiceren ja, officiële bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 • -

  op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  maatregelen worden genomen in de Oude Kapelstraat te Tilburg;

 • -

  de betreffende locatie in beheer is van de gemeente Tilburg;

 • -

  deze locaties woongebieden zijn, waarin de woon en verblijffunctie centraal staan;

 • -

  er overlast is door geparkeerde voertuigen aan de Oude Kapelstraat;

 • -

  hierdoor bewoners regelmatig geen gebruik kunnen maken van hun garageboxen;

 • -

  het huidige profiel niet breed genoeg is om op de rijbaan te parkeren;

 • -

  deze maatregel genomen wordt uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • -

  over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

Besluit:

Het verwijderen van het bord E01ze (einde parkeerverbod) aan de Oude Kapelstraat, van Bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekening:

-Oude Kapelstraat (verw. E01ze).pdf.

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Wilbert Wouters