Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2019, 16085Ruimtelijke plannenKennisgeving ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland en ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat met ingang van donderdag 21 maart 2019 tot en met donderdag 2 mei 2019 het ontwerp inpassingpslan Railterminal Gelderland ter inzage ligt. De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) maakt bekend dat gedurende dezelfde periode het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder, met de bijbehorende stukken, ter inzage ligt.

Iedereen kan binnen deze termijn een reactie indienen op het ontwerp inpassingsplan. Belanghebbenden (zij die hierdoor in hun belang zijn getroffen) kunnen binnen deze periode een reactie geven op het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder.

Achtergrond

Provincie Gelderland wil een aantrekkelijke logistieke corridor realiseren. Door het goed benutten van de Betuweroute, de Waal en de A15 is dit mogelijk. Om de Gelderse Corridor regionaal beter te benutten wil de provincie een railterminal aanleggen, met bijzondere aandacht voor de landschappelijke en verkeerskundige inpassing van de railterminal.

Op de railterminal Gelderland (RTG) kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. De geplande ligging is direct ten noorden van de Betuweroute, nabij Valburg/Elst en buurtschap Eimeren en Reeth. De railterminal heeft een aparte toegangsweg nodig. Daarbij is gekozen voor een nieuwe openbare weg ten noorden van de Betuweroute, parallel aan het spoor, die ook de doorgaande route richting Valburg gaat vormen. De nieuwe weg sluit bij de kruising Reethsestraat aan op de Rijksweg Zuid. De kruising moet hiervoor aangepast worden om doorstroming en veiligheid van de verschillende verkeersstromen te garanderen.

Voor een goede inpassing van weg en terminal worden over de gehele lengte robuuste groenzones met een 5 meter hoge grondwal aangelegd. Waar de wal moet worden onderbroken in verband met kruisende leidingen, wordt gewerkt met zichtschermen.

Inpassingsplan Railterminal Gelderland

 

Het inpassingsplan legt vast welke functies op welke plaats en met welke afmetingen zijn toegestaan. Het ontwerp inpassingsplan geeft aan waar de railterminal gerealiseerd mag worden, inclusief ontsluitingsweg, aanpassing van de kruising met Rijksweg-Zuid, landschappelijke inpassing (de realisatie van de groenzone met grondwal) en compensatie voor water- en natuurwaarden.

Ontwerp besluit hogere waarde wet Geluidhinder

 

Voor het realiseren van de RTG moet onder meer de kruising Rijksweg-Zuid met Reethsestraat en Wolfhoeksestraat aangepast worden. Voor zo’n reconstructie is volgens de Wet geluidhinder een geluidsonderzoek noodzakelijk. Uit dit geluidsonderzoek blijkt dat door de aanpassingen van het kruispunt het geluid bij drie woningen in beperkte mate toeneemt. Een hogere waarde dient te worden vastgesteld voor de woningen aan de Rijksweg Zuid 45, Wolfhoeksestraat 1 en 2.

Waar kunt u de ontwerp-besluiten vinden?

 

U kunt het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder digitaal inzien op de provinciale website:

www.gelderland.nl/rtg

Tevens kunt u het ontwerp-inpassingsplan digitaal inzien op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9925.RailterminalGLD-on01

De papieren versie van de ontwerp besluiten is tijdens de inzagetermijn van donderdag 21 maart 2019 tot en met donderdag 2 mei 2019 in te zien op de volgende locaties:

  • Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG te Arnhem

  • Gemeente Overbetuwe, ’t Fort 4, 6662 DE te Elst

Let op: informeer bij de betreffende overheden naar de actuele openingstijden.

Hoe kunt u uw reactie ("zienswijze") indienen op het ontwerp inpassingsplan?

Iedereen kan tijdens ter inzage legging van 21 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 een zienswijze indienen op het ontwerp inpassingsplan. U kunt uw zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijke zienswijze

U kunt uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van ‘Zienswijze Railterminal Gelderland, zaaknummer 2019-003101’ richten aan:

  • Per e-mail: post@gelderland.nl

  • Per brief: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem

In verband met verdere correspondentie ontvangen wij graag uw naam en adres.

Mondelinge zienswijze

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Hoe kunt u uw zienswijze indienen op het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder ?

Belanghebbenden kunnen tijdens de terinzagelegging van donderdag 21 maart 2019 tot en met donderdag 2 mei 2019 zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit hoge waarde Wet geluidhinder.

U kunt uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van ‘W.Z18.109748.01’ richten aan:

  • Per e-mail: wabo@odrn.nl

  • Per brief: Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Ook is het mogelijk om tijdens deze periode mondeling zienswijzen in te brengen. Hiervoor kunt u contact opnemen met mw. M.C. Zweerman, telefoon 024 – 7517819, afdeling juridisch advies.

Inloopavonden

Op dinsdag 2 april en woensdag 3 april houdt de provincie inloopavonden in Watergoed aan de Tielsestraat 129 in Valburg voor bewoners en andere belangstellenden over het ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen op het door u gewenste tijdstip. De provincie beantwoordt die avonden vragen en geeft toelichting op het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder.

Hoe gaat het verder ?

De provincie betrekt de ontvangen zienswijzen bij de vaststelling van het inpassingsplan. Een zienswijze kan aanleiding geven tot aanpassing van het plan. Wanneer de definitieve besluiten genomen zijn wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, geïnformeerd over hoe de provincie hiermee is omgegaan. De ODRN zal de ingekomen zienswijzen tegen het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder betrekken bij het definitieve besluit en de indieners van de zienswijzen daarover informeren.

 

 

 

 

Na de besluitvorming worden het inpassingsplan en het besluit hogere waarden Wet Geluidhinder opnieuw zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de vaststelling van dat besluit (of die besluiten) beroep instellen. Meer informatie over het instellen van beroep volgt in de kennisgeving over de definitieve besluiten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Voor meer informatie over het project of de procedure kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 9999.

Gedeputeerde Staten van Gelderland