Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondStaatscourant 2019, 16060VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Roermond

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND

No. 9595-2019

Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met aanleg verdiepte ligging en reconstructie van de N280

IN OVERWEGING NEMENDE,

dat zij op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994, bevoegd zijn tot het nemen van verkeersbesluiten;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de N280 de belangrijkste oost-westverbinding is in Midden-Limburg;

dat op het wegvak Roermond het verkeer de afgelopen jaren drukker is geworden;

dat de provincie Limburg, de gemeenten Roermond en Leudal willen dat er een betere verbinding komt en dat de N280 in de toekomst beter aansluit op de A2, A73 en de B52 richting Duitsland;

dat de aanpassing van de N280 in Roermond zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, een betere bereikbaarheid van de stad, de bedrijventerreinen, en de natuurgebieden en een betere verkeersveiligheid;

dat de vermindering van de verkeersoverlast de leefbaarheid verbetert in de stad;

dat in dit project de reconstructie van de N280 bij Roermond is opgenomen, inclusief aanleg van de verdiepte ligging;

dat er verkeersmaatregelen en omleidingsroutes nodig zijn om deze aanleg en reconstructie te kunnen uitvoeren;

Grondslagen

dat op grond van artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) de plaatsing of verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens geschied krachtens een verkeersbesluit.

dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 er een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

dat op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

dat op grond van artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen met een langere duur dan vier maanden.

Motivering

dat de maatregel strekt tot bescherming van de belangen als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, meer in het bijzonder:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Adviezen

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg met de politie is gepleegd;

dat overige direct belanghebbenden (Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en de hulpdiensten) schriftelijk door de aanvrager zijn geïnformeerd.

Besluiten

Vanaf week 21 2019 tot eind 2020, of zoveel langer of korter dan noodzakelijk is voor uitvoering van de werkzaamheden, de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

 • 1.

  het reconstrueren van de N280 inclusief aansluitende wegen, gelegen tussen de Buitenop en de tijdelijke rotonde bij de Mijnheerkensweg;

 • 2.

  het instellen van omleidingsroutes voor het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 3.

  dat de verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden uitgevoerd conform de bijbehorende tekeningen met nr. DO-VK-T-VKM-016 d.d. 11-02-2019 en nr. DO-VK-T-OML-011 d.d. 11-02-2019, welke als bijlagen bij het verkeersbesluit zijn gevoegd;

 • 4.

  dat dit besluit ter openbare kennisgeving wordt gebracht middel publicatie in de Staatscourant.

  

Bijlagen:

 • 1.

  Situatietekening nr. DO-VK-T-VKM-016

 • 2.

  Situatietekening nr. DO-VK-T-OML-011

  

Roermond, 12-03-2019

  

Burgemeester en wethouders van Roermond,

Namens dezen,

De wethouder van klimaat, wijken en infrastructuur,

 

Rens Evers

    

Afschrift van dit besluit is gezonden aan:

 • 1.

  de Regiopolitie Limburg-Noord, district Roermond;

 • 2.

  de afdeling stadstoezicht;

 • 3.

  de afdeling beheer openbare ruimte, wijkopzichter;

 • 4.

  de afdeling beheer openbare ruimte.

   

Nota van aanvulling.

 

 • 1.

  Tegen het voornoemd verkeersbesluit kunnen belanghebbenden, op grond van het bepaalde in artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 jo. 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na de bekendmaking, schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 • 2.

  Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivatie van het bezwaar.

 • 3.

  Indien, gelet op betrokken belangen, onverwijlde spoed dit vereist, bestaat op grond van artikel 8:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht tevens de mogelijkheid, gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, postbus 950, 6040 AZ Roermond.