Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtStaatscourant 2019, 16038VerkeersbesluitenVergunning Gehandicaptenparkeerplaats

Logo Woensdrecht

Z-GEHPP-2019-0047

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

gelezen de aanvraag van H.L. de Ruijter, Koningin Wilhelminastr 18, 4641 GS OSSENDRECHT, om vergunning voor de aanleg van een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij haar woning;

gelet op de beleidsregels van de Gemeente Woensdrecht voor de besluitvorming ten aanzien van aanvragen voor gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen;

gelet op artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet;

gelet artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 13 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

b e s l u i t e n:

door middel van het plaatsen van een bord model E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens het parkeren te verbieden op:

-een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, behalve voor de gehandicapte bewoner van de woning Koningin Wilhelminastraat 18 te Ossendrecht: mevrouw H.L. de Ruijter;

gelegen aan de voorzijde van haar woning als aangeduid op de bijgevoegde situatietekening (bijlage 1)

Niet eens?

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, of de burgemeester) van de gemeente Woensdrecht dat het besluit heeft genomen. Tevens kunt u na het indienen van een bezwaarschrift verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, bereikbaar

via telefoonnummer 076 - 5 31 13 11. Als u meer informatie wenst kunt u onze informatiefolder raadplegen. Deze folder is beschikbaar op aanvraag, in de leeskamer, op de gemeentelijke website, en aan de balie in het gemeentehuis.

Hoogerheide, 21 februari 2019

Namens burgemeester en wethouders,

M.J.A. van Terheijden

Medewerkster vergunningen APV en bijzondere wetten

Afdeling Dienstverlening

Leges: € 34,00