Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoeksche WaardStaatscourant 2019, 16031VerkeersbesluitenGemeente Hoeksche Waard – Verkeersbesluit realisatie oplaadpunt elektrische voertuigen Sportlaan in Maasdam

Logo Hoeksche Waard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht.

Overwegende dat:

een aanvraag is ingediend voor het aanwijzen van een parkeerlocatie voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen aan de Sportlaan in Maasdam;

de parkeerplaatsen onderdeel uitmaken van de openbare weg die in beheer en onderhoud is van de gemeente Hoeksche Waard;

de te realiseren voorziening een nadere invulling is op het gemeentelijke beleid;

de aan te wijzen parkeerplaatsen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen kenbaar worden gemaakt door middel van nader te omschrijven bebording;

de politie overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer akkoord is;

Motivering:

de redenen om dergelijke parkeerplaatsen aan te wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen zijn:

● het uitbreiden van de infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen;

● dat de behoefte voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen kenbaar is gemaakt.

Door middel van het plaatsen van het bord E08 uit Bijlage I van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), voorzien van het onderbord met de tekst “Uitsluitend voor elektrische voertuigen tijdens het opladen”, zullen de parkeerplaatsen ter plaatse bekend gemaakt worden.

De te plaatsen verkeersborden staan aangegeven op de bij dit besluit bijgevoegde tekening.

Besluit:

Vier parkeerplaatsen aan te wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, gelegen aan de Sportlaan aan de westzijde van het gemeentehuis de eerste parkeerplekken na de inrit bij de voetbalvereniging. Dit door middel van het plaatsen van de borden E08 van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) voorzien van het onderbord met de tekst ” Uitsluitend voor elektrische voertuigen tijdens het opladen”.

Een en ander zoals staat aangegeven op de bijgevoegde tekening.

Dit besluit kenbaar te maken aan de politie Zuid-Holland Zuid district Hoeksche Waard.

Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en in het Kompas.

Maasdam, 18 maart 2019

Namens burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard,

Marc Kickert

Teammanager Openbare Ruimte

Rechtsmiddelenclausule:

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van Hoeksche Waard. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de datum van het bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een telefoonnummer waarop de indiener overdag bereikbaar is, zodat wij de indiener kunnen uitnodigen voor een informeel gesprek. Voor de wijze waarop het bezwaarschrift wordt behandeld, verwijzen wij belanghebbenden naar de website: www.gemeentehw.nl.

Belanghebbenden kunnen, als onverwijlde spoed dat – gelet op betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Belanghebbenden kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moeten belanghebbenden wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Nadere informatie over dit besluit kan worden ingewonnen op team Openbare Ruimte, telefoon 14 0186.