Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 15834VerkeersbesluitenVerkeersbesluit twee openbare parkeervakken uitsluitend voor het opladen van een elektrisch voertuig aan de Grote Kruisstraat

Logo Groningen

Kenmerk: 7409906

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren. Dit is verwoord in de parkeervisie: ’Ruimte voor de straat 2018-2025’. Onder bepaalde voorwaarden kan bij de gemeente een aanvraag worden ingediend voor het plaatsen van een laadpaal bij een openbare parkeerplaats. Er is een aanvraag ingediend voor een oplaadpunt. Het betreft een aanvraag voor een laadpaal aan de Grote Kruisstraat zuidzijde bij de parkeerstrook ter plaatse van nummer 2.

De laadpaal wordt naast twee openbare parkeervakken geplaatst. De laadpaal heeft twee oplaadpunten. Met dit besluit worden twee parkeervakken gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. De parkeergelegenheden zijn openbaar, maar mogen uitsluitend gebruikt worden voor het opladen van elektrische auto’s. Hiertoe zal bij de parkeervakken een bord worden geplaatst, overeenkomstig model E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990), voorzien van een onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische voertuigen”, alsmede het onderbord OB504- met pijlen schuin naar links en rechts wijzend met tot doel dat de parkeergelegenheid beschikbaar blijft voor de oplaadfunctie.

De maatregel zoals genoemd in dit besluit dient het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik, zoals omschreven staat in artikel 2 lid 3 van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Bij beoordeling van de voorgestelde locatie zijn de volgende overwegingen meegenomen:

- Aanvrager voldoet aan de voorwaarden om een openbare laadpaal te mogen aanvragen;

- Voorgestelde locatie laadpaal is op acceptabele loopafstand van het aanvraagadres;

- Verzekeren van de doorgang voor ander verkeer (auto/fiets/voetganger/rolstoel);  

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen twee parkeervakken, bij de laadpaal aan de Grote Kruisstraat zuidzijde in de parkeerstrook ter plaatse van nummer 2, aan te wijzen als parkeervakken met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen middels plaatsing van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische voertuigen” alsmede met onderbord OB504- met pijlen schuin naar links en rechts wijzend, zoals schetsmatig weergegeven in de bijlage. 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken-en-beroep-indienen. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.  

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen, namens deze,    

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, Stadsontwikkeling