Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 15508Ruimtelijke plannenBoxmeerseweg 30 en 32 in Sint Anthonis (definitief besluit omgevingsvergunning)

Logo Sint Anthonis

Definitief besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een proefstal met een toegangsweg. De aanvraag ziet toe op de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, het (ver)bouwen van een bouwwerk en beperkte milieutoets (OBM) op het perceel Boxmeerseweg 30 en 32 te Sint Anthonis.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, lid 1, sub c. juncto artikel 2.12, lid 1, sub a. onder 1° en 3° van de Wabo vergunning hebben verleend voor de activiteit het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, op grond van artikel 2.1, lid 1 sub a. van de Wabo voor de activiteit bouwen en op grond van artikel 2.1, lid 1 onder i van de Wabo voor een beperkte milieutoets (OBM). Het besluit ziet toe op het realiseren van een proefstal met een toegangsweg op het perceel Boxmeerseweg 30 en 32 te Sint Anthonis.

De uitbreiding past niet binnen de planvoorschriften van de vigerende bestemmingsplannen. Het project wordt middels toepassing van bovenstaande afwijkingsbevoegdheid vergund.

Het definitieve besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 19 maart 2019 tot en met 29 april 2019 ter inzage in het gemeentehuis, bij het cluster VTH. De stukken zijn ook te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1702.8OMVboxmweg30-VA01.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan tegen het definitieve besluit van burgemeester en wethouders beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend;

- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

- belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit;

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk).

Het besluit treedt in werking op 30 april 2019 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Dit verzoek kan alleen gelijktijdig of na het instellen van beroep worden ingediend.

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.