Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 15437Overig

Kennisgeving voornemen en participatie Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Denk en doe mee. Uw mening is belangrijk.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. Mogelijke aansluitlocaties zijn bestaande hoogspanningsstations in Geertruidenberg, Borssele en Rilland.

Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren. Wilt u graag bijdragen aan de uitwerking van de plannen? Dat kan!

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan de plannen voor dit project, dat we aanduiden met de naam Net op zee IJmuiden Ver Alpha, om zo tot een beter project te komen. We nodigen inwoners, organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden daarom van harte uit om mee te denken. Dat kan in eerste instantie door een reactie in te dienen in de periode van vrijdag 22 maart tot en met donderdag 2 mei 2019. Hoe en waarop? Dat leest u in deze kennisgeving. Wij zien uw reactie graag tegemoet.

TenneT is beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Via dit net wordt elektriciteit door Nederland getransporteerd naar de gebruikers in het land. TenneT is ook verantwoordelijk voor het aansluiten van windparken op zee op dit hoogspanningsnet. Omdat het aansluiten van windparken op zee grote projecten van nationaal belang zijn, valt het onder de rijkscoör­dinatieregeling (RCR). Dit betekent dat de Ministers van EZK en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bevoegd gezag zijn voor het inpassingsplan en dat de Minister van EZK de besluitvorming die nodig is over de ruimtelijke inpassing coördineert.

Waarom het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha?

Door het gebruik van olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. TenneT legt onder meer nieuwe hoogspanningsverbindingen aan tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust. Het Ministerie van EZK bepaalt na het betrekken van belanghebbenden zoals andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en omwonenden waar het tracé van de hoogspanningsverbinding mag komen en waar het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land. In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet vastgesteld dat tussen 2024 en 2030 voor 7 gigawatt (GW) aan windparken op zee wordt gebouwd en op land wordt aangesloten. Dit project maakt hiervan deel uit.

Dit project is een vervolg op een eerste verkenning naar mogelijke verbindingen tussen de nieuwe windparken op zee en het land. Deze verkenning is in 2018 door het Ministerie van EZK in samenwerking met andere ministeries, regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties gedaan. Op basis van deze verkenning is voor windenergiegebied IJmuiden Ver gekozen voor het verder onderzoeken van één aansluiting op bestaande hoogspanningsstations in Borssele, Rilland of Geertruidenberg (net op zee IJmuiden Ver Alpha) en één aansluiting op de Maasvlakte of Simonshaven (net op zee IJmuiden Ver Beta). De keuzes over de aansluiting van de verschillende windparken zijn vastgelegd in een besluitenlijst van een bestuurlijk overleg tussen Rijk en provincies d.d. 5 december 2018. Alle stukken met betrekking tot deze verkenning vindt u op de website www.bureau-energieprojecten.nl ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’ (onder Lopende projecten, Hoogspanning).

Wat houdt het project in?

In het windenergiegebied IJmuiden Ver, zo’n 75 kilometer ten westen van de kust van Noord-Holland, wordt een van de windparken uit de Routekaart gebouwd. De elektriciteit van de windturbines komt samen op twee converterstations op zee. Er worden twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen aangelegd tussen de converterstations en het hoogspanningsnet op het vasteland. Dit project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’ gaat over het onderzoeken en besluiten over een van deze twee verbindingen: De verbinding vanuit zee naar een bestaand hoogspanningsstation op land in Geertruidenberg, Borssele of Rilland.

Op land is in de omgeving van het hoogspanningsstation ook een nieuw converterstation nodig. De windenergie wordt namelijk als gelijkstroom vanaf zee naar land gebracht. Het landelijke hoogspanningsnet functioneert echter op wisselstroom. Het converterstation op land zet de gelijkstroom om in wisselstroom. Dit converterstation is onderdeel van het project.

In totaliteit bestaat het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’ uit:

 • de bouw van het converterstation op zee;

 • de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen het converterstation op zee en het hoogspanningsnet op land;

 • de bouw van een converterstation op land;

 • de aanleg van de verbinding tussen het converterstation op land en het bestaande hoogspanningsstation.

Het project dat gaat over de andere verbinding vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver is het project Net op zee IJmuiden Ver Beta, deze zal aansluiten op een hoogspanningsstation op de Maasvlakte of nabij Simonshaven. Voor dit project vindt een afzonderlijke procedure plaats.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk

Het project raakt de belangen van veel partijen zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en omwonenden. Het Ministerie van EZK vindt het daarom belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken bij het bepalen van te onderzoeken tracéopties voor de verbinding, de keuze van het voorkeursalternatief en de uitwerking van het definitieve tracé. Deze partijen kunnen op verschillende manieren hun belangen, wensen en ideeën met EZK en TenneT bespreken en kenbaar maken. EZK en TenneT nemen uw inbreng in het onderzoek en de afwegingen mee, zodat steeds een zorgvuldige keuze kan worden gemaakt. Ons voorstel hoe we verschillende partijen willen betrekken tijdens de verschillende fasen van het project staat beschreven in het voorstel voor participatie dat samen met deze kennisgeving van het project ter inzage ligt. Het participatieplan wordt geactualiseerd bij belangrijke momenten in het project.

Waar kunt u informatie vinden over het project en de participatie?

Digitaal

Het voornemen van het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha en het voorstel voor participatie kunt u vanaf 22 maart 2019 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl (onder Lopende projecten, Hoogspanning, NOZ IJmuiden Ver Alpha).

Op papier

U kunt de papieren stukken tijdens de reguliere openingstijden bekijken op locatie:

 • gemeentehuis Vlissingen, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. Op afspraak via telefoonnummer 14 0118;

 • gemeentehuis Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2, Raamsdonksveer;

 • gemeentehuis Borssele, Stenevate 10, Heinkenszand;

 • gemeentehuis Reimerswaal, Oude Plein 1, Kruiningen;

 • gemeentehuis Middelburg, Kanaalweg 3, Middelburg;

 • gemeentehuis Kapelle, Kerkplein 1, Kapelle.

Meer informatie over het project kunt u vinden op de projectwebsite van TenneT: www.netopzee.eu. Via deze site kunt u zich tevens aanmelden voor de nieuwsbrief over het project.

Hoe kunt u meedenken?

U kunt ideeën inbrengen of laten weten wat u vindt van het project. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende vragen:

 • Vindt u dat de juiste tracéopties worden onderzocht? Heeft u nog aanvullingen?

 • Welke aandachtspunten heeft u voor het uitvoeren van onderzoek naar de tracéopties?

 • Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving worden betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?

 • Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor participatie beschreven is?

Tot wanneer kunt u reageren op deze kennisgeving en het participatievoorstel?

U kunt mondeling of schriftelijk reageren op het voornemen en het participatievoorstel in de periode van 22 maart 2019 tot en met 2 mei 2019.

Hoe kunt u reageren?

 • Digitaal: Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op: www.bureau-energieprojecten.nl. U vindt het reactieformulier onder Lopende projecten, Hoogspanning, NOZ IJmuiden Ver Alpha. U kunt niet reageren via e-mail.

 • Per post: U kunt uw reactie sturen naar: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt NOZ IJmuiden Ver Alpha, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.

 • Mondeling: U kunt mondeling reageren. Dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wat gebeurt er met uw reactie?

 • 1. Uw reactie op deze kennisgeving wordt betrokken bij het opstellen van het eerste document van het project, de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD staat welke tracéopties voor de verbinding van zee naar het hoogspanningsstation op land worden onderzocht en welke mogelijke locaties voor het converterstation worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De concept-NRD zal naar verwachting over circa vijf maanden ter inzage liggen.

 • 2. Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces en -plan verder uit te werken.

Meer informatie, vragen of op de hoogte blijven?

Meer informatie over het project vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl (onder Lopende projecten, Hoogspanning, NOZ IJmuiden Ver Alpha).

Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u met Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79. U kunt ook mailen: bep@minez.nl.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwbrief via de website www.netopzee.eu.

Het Ministerie van EZK en TenneT gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. U vindt meer informatie over het privacybeleid van het Ministerie van EZK op www.bureau-energieprojecten.nl.