Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 15407VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen tweedaags cultureel muziekfestival (Brêgepop Festival) op 12 en 13 april 2019.

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190005/1940154368

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting Cultureel Scharsterbrug te Joure binnengekomen op 20 februari 2019 om ten behoeve van het organiseren van een tweedaags cultureel muziekfestival (Brêgepop Festival) op vrijdag 12 en zaterdag 13 april 2019 enkele wegen in het centrum van Scharsterbrug af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

  • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

  • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

  • deze wegen binnen de bebouwde kom van Scharsterbrug liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

  • overleg met de politie heeft plaatsgevonden.

     

besluiten:

tussen 12 april 2019 15.00 uur tot en met 13 april 2019 03.00 uur door plaatsing van borden overeenkomstig model E1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, parkeren te verbieden aan de Noord-West zijde van:

•Hollandiastraat

Joure, 13 maart 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming :

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.