Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenStaatscourant 2019, 15381Ruimtelijke plannenBekendmaking gemeentelijke coördinatie ontwerpbesluiten voor project Windpark IJsselwind (Fort de Pol, Eefde-West, Twentekanaal) en ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind”, gemeente Zutphen

Logo Zutphen

Achtergrond

Om de energietransitie te realiseren, is het nodig energie duurzaam op te wekken. Een van de duurzame energievormen is windenergie. Het initiatief is ontstaan om bij Fort de Pol en in het gebied Eefde-West/Twentekanaal 3 windturbines te realiseren. Tegelijkertijd is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor:

- de bedrijfsontwikkeling op Fort de Pol

- de 3 windturbines

- de herbestemming van de boerderij op de locatie Meijerinkstraatweg 40 en het bijbehorend perceel, en

- het hele Zutphense grondgebied ten noorden van het Twentekanaal, inclusief de landschappelijke inpassing van de Mars.

Om de windturbines te kunnen bouwen en de ontwikkelingen in het aangegeven bovenstaand gebied mogelijk te maken, zijn nodig:

- een bestemmingsplanherziening;

- een omgevingsvergunning gericht op bouw, aanleg en milieu;

- waterwetvergunning

- ontheffing Wet natuurbescherming.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft (in artikel 3.30, eerste lid, onder a) de mogelijkheid deze procedures sneller en eenvoudiger te doorlopen, via de coördinatieregeling. Onderdeel van deze regeling is dat in 1 keer meerdere (ontwerp-)besluiten ter inzage liggen. Iedereen kan dan tegen de verschillende besluiten tegelijk een zienswijze of beroep indienen.

De gemeenteraad van Zutphen heeft op 29 januari en 24 september 2018 ingestemd met deze gemeentelijke coördinatieprocedure (besluit 2018-0004 en 0098).

Ontwerpbesluiten ter inzage

Voor de ontwikkeling van de 3 windturbines en de actualisatie van het bestemmingsplan liggen vanaf vrijdag 22 maart 2019 tot en met donderdag 2 mei 2019 de volgende stukken ter inzage:

- Ontwerpbestemmingsplan Fort de Pol, Eefde-West en Windpark IJsselwind, gemeente Zutphen (NL.IMRO.0301.bp1700FdPenEefdeW-on01), inclusief de mer-beoordelingsnotitie, kenmerk 180247 d.d. 4 maart 2019;

- Milieueffectrapportage Windpark IJsselwind (hoofdrapport en bijlagen), referentie T&PBE4157R001F07 d.d. 7 december 2018;

- Ontwerp-omgevingsvergunningen (zaaknummers 132256 en 132257);

- Ontwerp-waterwetvergunningen (zaaknummers WRIJVERG-2-100727 en WRIJVERG-2-100207)

- Ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (zaaknummer 2018.012088).

Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen op deze ontwerpbesluiten. In een zienswijze geeft u uw mening over de ontwerpbesluiten. U beschrijft met welke punten u het wel en niet eens bent, en waarom.

Hoe komt u aan meer informatie?

Op de volgende plekken kunt u alle stukken inzien, van maandag tot en met vrijdag, tijdens de openingstijden:

- Gemeente Zutphen, stadhuis, ‘s Gravenhof 2 Zutphen;

- Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 Doetinchem,

- Provincie Gelderland, Markt 11 Arnhem.

U kunt de ontwerpbesluiten ook inzien op www.zutphen.nl/plannenterinzage.

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief de bijlagen, vindt u ook op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de website op het tabblad ‘bestemmingsplannen’, daarna op het tabblad ‘Naam’, vul bij ‘Zoek op plannaam’ de naam ‘Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind” in en klik op ‘Zoeken’. Verder is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0301.bp1700FdPenEefdeW-on01

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u ook langs elektronische weg verkrijgen via de link:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0301/NL.IMRO.0301.bp1700FdPenEefdeW-on01

 

Heeft u vragen over de coördinatieregeling? Neem dan contact op met de heer R. de Groote via 06 - 51 58 54 00. Hij coördineert de procedure voor het windpark IJsselwind.

Heeft u specifieke vragen over de ontwerpbesluiten en/of bijlagen? Neem dan contact op met de betreffende behandelend medewerker van de gemeente, het waterschap of de provincie, zoals deze in de ontwerpbesluiten zijn aangegeven. Voor het ontwerpbestemmingsplan is mevrouw M. van Essen de contactpersoon. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0575.

Inloopavond

U kunt uw vragen ook stellen tijdens een inloopavond:

- op donderdag 4 april van 19.30 tot 21.00 uur

- in Hart van Eefde, Jolinkweg 2, 7211DM Eefde.

Hoe kunt u zienswijzen indienen

Tegen de ontwerpbesluiten kan iedereen van vrijdag 22 maart 2019 tot en met donderdag 2 mei 2019 een zienswijze indienen. Vermeld u in uw zienswijze het zaaknummer (137386) en het ontwerpbesluit of ontwerpbesluiten, waartegen u een zienswijze indient. Het indienen van een pro-forma zienswijze, waarbij om een nadere termijn wordt gevraagd, is niet toegestaan. Een zienswijze indienen kan:

- schriftelijk of per email (deze manier heeft onze voorkeur)

- mondeling

Schriftelijk of per email :

Stuur uw zienswijze naar:

Gemeente Zutphen

Team Ruimte, Economie en Duurzaamheid

T.a.v. de heer R. de Groote

Postbus 41

7200 AA Zutphen

Of per email naar: info@zutphen.nl (onder vermelding van zaaknummer 137386)

Mondeling:

Maak hiervoor een afspraak met de heer R. de Groote, coördinator windpark IJsselwind. Hij is bereikbaar via 06 - 51 58 54 00.

Wat gebeurt er met uw zienswijze ?

De ontvangen zienswijzen worden door de bevoegde gezagen beoordeeld. De bevoegde gezagen zijn het college van burgemeester en wethouders voor de omgevingsvergunning, de gemeenteraad voor het bestemmingsplan, het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel voor de waterwetvergunning en het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland voor de ontheffing wet natuurbescherming. Deze vier instanties nemen uiteindelijk een definitief besluit over de omgevingsvergunning, het bestemmingsplan, de waterwetvergunning en de ontheffing wet natuurbescherming. Zij kijken daarbij naar de zienswijzen die zijn ingediend.

Als wij het definitieve besluit bekend maken, ontvangt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, informatie over wat met de zienswijze gedaan is.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het definitieve besluit of besluiten? Dan is het voor u misschien mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan:

als u belanghebbende bent en een zienswijze hebt ingediend.

Als u belanghebbende bent, maar het voor u redelijkerwijs niet mogelijk was een zienswijze in te dienen. Bijvoorbeeld omdat het definitieve besluit anders is dan het ontwerpbesluit.

Zaaknummer 137386

Zutphen, 21 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Zutphen