Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorschotenStaatscourant 2019, 15133VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Voorstraat e.o.

Logo Voorschoten

Z/19/28386

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten:

Juridisch kader:

Gelet op:

 • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 • artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994; een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994; een verkeersbesluit moet worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categoriën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • artikel 2 van de WVW 1994 voor wat betreft het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het gewenst is om de genoemde maatregelen onder ‘besluiten’ in te stellen of op te heffen;

 • artikel 18, eerste lid, onder d van de WVW;

Uit het oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

Is het gewenst om:

Voor de kwaliteitsverbetering van het centrum van Voorschoten de benodigde verkeersmaatregelen te nemen.

Overwegingen.

Overwegende dat:

 • op 2 februari 2017 het Verkeersplan Voorschoten door de gemeenteraad is vastgesteld. In het verkeersplan zijn maatregelen voor het centrum van Voorschoten buiten beschouwing gelaten omdat deze zouden worden meegenomen in een integraal plan bestaande uit kwalitatieve maatregelen en verkeersmaatregelen. Bij vaststelling van het Verkeersplan Voorschoten is toegezegd dat dit verkeersplan zou worden bijgevoegd wanneer het plan voor de het centrum aan de raad zou worden voorgelegd;

 • de wegencategorisering van Voorschoten opgenomen is in het Verkeersplan Voorschoten en daaruit volgt welke wegen ontsluitingswegen zijn met een maximum snelheid van 50 km/uur, welke wegen erftoegangswegen zijn met een maximum snelheid van 30 km/uur of 15 km/uur ingeval het een woonerf betreft;

 • door de Taskforce Dorpscentrum een pakket aan kwaliteitsmaatregelen voor het centrum zou worden opgesteld en in de raadsvergadering van 9 november 2017 is toegezegd dat dit aan de raad zou worden voorgelegd zodra dit gereed is;

 • de Taskforce Dorpscentrum bestaat uit betrokken Voorschotenaren die het centrum een warm hart toedragen en zich daarvoor inzetten. De Taskforce is actief input op gaan halen bij verschillende belanghebbenden in het centrum. Deze input is in overleg met de gemeente verwerkt tot een pakket aan maatregelen om het centrum kwalitatief en als plaats van ontmoeting te versterken. Op 15 maart 2018 heeft de Taskforce Dorpscentrum het conceptplan gepresenteerd aan inwoners en ondernemers van het centrum. De daar opgehaalde suggesties en opmerkingen zijn waar nodig verwerkt in het plan voor het centrum. Op 12 juni 2018 heeft de gemeenteraad het plan voor de kwaliteitsverbetering Centrum Voorschoten vastgesteld;

 • dit verkeersbesluit voortvloeit uit de hiervoor genoemde plannen met betrekking tot het centrum. Het verkeersbesluit heeft globaal betrekking op de Voorstraat, Koninklijke Marinelaan, Molenlaan en het gebied dat door deze wegen omsloten word en de Treubstraat;

 • de toekomstvisie Voorschoten 2015 (thema 4: het centrum als kloppend hart van Voorschoten) het centrum als de centrale plek van ontmoeting voor gezinnen, ouderen, jongeren, expats en toeristen beschrijft en verwoordt dat de ambachtelijke winkeltjes en de historische uitstraling van het centrum het een aantrekkelijke bestemming maakt voor dagrecreatie en toerisme. In de Economische Visie van Voorschoten van januari 2016 staat dat het centrum als recreatief winkelgebied nog meer een plek van ontmoeting en samenkomst dient te worden dat bijdraagt aan de sociale structuur. Een ruimte voor ontmoeting en vermaak, cultuur en ontspanning die bereikbaar, veilig, schoon en prettig is om te verblijven. De verkeersmaatregelen uit dit besluit dragen bij aan het versterken van het centrum als hart van de samenleving;

 • de hiervoor genoemde besluiten en ontwikkelingen leiden tot een benodigd samenhangend pakket aan verkeersmaatregelen;

 • voor een aantal verkeersmaatregelen in het centrum geen verkeersbesluit bekend is, of in het verleden geen verkeersbesluit genomen is. Voor deze maatregelen wordt in dit verkeersbesluit volstaan om de betrokken verkeerstekens of fysieke maatregelen te handhaven of te verwijderen en daarmee formeel vast te stellen;

 • de hiervoor genoemde besluiten en ontwikkelingen ertoe leiden dat een aantal verkeerborden verplaatst moeten worden. De feitelijke verkeersmaatregel blijft hierbij in stand;

 • het op 18 oktober 2005 genomen verkeersbesluit, betreffende de instelling van eenrichtingsverkeer in de Bloklaan, waarbij het verkeer vanaf de Voorstraat naar de Koninklijke Marinelaan rijdt, gehandhaafd blijft;

 • het verkeersbesluit van 18 oktober 2005, betreffende de instelling van een algemene gehandicapten voor Voorstraat 23 en voor Molenlaan 2a gehandhaafd blijft;

 • gebruikers het gratis en dichtbij het centrum parkeren waarderen. Om de bereikbaarheid dichtbij het centrum te behouden blijven de bestaande blauwe zones gehandhaafd. Voor sommige delen van de blauwe zone zijn in het verleden verkeersbesluiten genomen, echter voor enkele gebieden zijn in de verkeersbesluiten andere venstertijden opgenomen dan buiten op de onderborden vermeld staan. Voor de blauwe zones wordt de huidige parkeertijd van 2 uur aangehouden. De tijden waarvoor de blauwe zone geldt zijn gelijk aan de winkelopeningstijden van de meeste winkels, van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Feitelijk blijven de zones gelijk. Voor het Wagenerf is geen verkeersbesluit bekend;

 • het wenselijk is om het verkeer beter te spreiden. Daarvoor wordt op een aantal wegen eenrichtingsverkeer ingevoerd. Gelet op de functie met haar vele horecavoorzieningen is het wenselijk om de Voorstraat verkeersluwer te maken Geheel afsluiten beïnvloed de bereikbaarheid nadelig. Eénrichtingsverkeer leidt tot een goede balans en dit wordt breed gedragen. Door het instellen van éénrichtingsverkeer, waarbij het verkeer vanaf de Molenlaan richting Bloklaan rijdt, ontstaat een ondergeschikte verkeersroute. Gekozen is voor deze rijrichting, zodat verkeer vanuit zuidelijke richting eerst langs de parkeerlocaties langs de Koninklijke Marinelaan geleid wordt, voordat het de Voorstraat inrijdt. Vanuit noordelijke richting wordt het verkeer eerst langs de parkeerlocaties op het Sir Winston Churchillplein en Treubplein geleid voordat het de Voorstraat inrijdt. Het zorgt ervoor dat de Voorstraat een eindbestemming wordt en geen doorgaande verbinding. Afsluiting van het zuidelijk deel van de Voorstraat, tussen Koninklijke Marinelaan en Bloklaan, voor gemotoriseerd verkeer voorkomt mogelijke conflictsituaties doordat voorkomen wordt dat het gemotoriseerde verkeer van twee kanten de Voorstraat inrijdt en elkaar ter hoogte van de Bloklaan tegenkomt. Daarnaast is de verleiding groot om, komende vanuit de zuidkant, door te rijden, zeker wanneer men verderop een beschikbare parkeerplaats ziet.

 • in verband met de weekmarkt op vrijdag in de Molenlaan tweerichtingsverkeer gehandhaafd blijft;

 • in verband met de weekmarkt op vrijdag van 04-19h de Voorstraat gesloten is in beide richtingen. Het bord geslotenverklaring geldt voor alle voertuigen, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren en vee. Omdat een geslotenverklaring ook het gebruik inhoudt, betekent dit dat er ook niet geparkeerd mag worden. Vergunninghouders zijn van de geslotenverklaring uitgezonderd;

 • door het afsluiten van de Treubstaat, voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd ontheffinghouders, de verblijfsfunctie van het Treubplein versterkt wordt en de circulatie voor voetgangers tussen Schoolstraat en de Voorstraat bevordert;

 • daardoor het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade wordt gediend;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde wegen c.q. weggedeelten binnen de bebouwde kom liggen en in beheer zijn bij gemeente Voorschoten;

Horen:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met politie eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur en op 7 maart 2019 heeft de politie laten weten akkoord te gaan met het voorgenomen verkeersbesluit;

Belangenafweging:

Voor dit verkeersbesluit geen openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Awb is toegepast omdat:

 • Op 2 februari 2017 het Verkeersplan Voorschoten, met daarin onder andere de wegencategorisering van Voorschoten, door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor het Verkeersplan heeft een uitgebreide inspraak plaatsgevonden.

 • Voor de kwaliteitsverbetering van het centrum is actief input opgehaald bij verschillende belanghebbenden in het centrum. Op 15 maart 2018 is het conceptplan gepresenteerd aan inwoners en ondernemers van het centrum. Op 12 juni 2018 heeft de gemeenteraad het plan voor de kwaliteitsverbetering Centrum Voorschoten vastgesteld.

De maatregelen uit dit verkeersbesluit vloeien rechtstreeks voort uit het Verkeersplan en het plan voor de kwaliteitsverbetering Centrum Voorschoten.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders van Voorschoten om:

 • 1.

  door het handhaven, verplaatsen en plaatsen van borden model A1zb en A2ze van Bijlage 1 van het RVV 1990 de aanwezige zone met een maximum snelheid van 30 km/uur formeel in te stellen voor de volgende wegen:

  • a.

   Molenlaan voor wat betreft het gedeelte tussen de Oranjeboomstraat en Voorstraat;

  • b.

   Bloklaan;

  • c.

   de Voorstraat;

  • d.

   de Treubstraat;

 • 2.

  door het handhaven van de borden B3 en B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van markering als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 7 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW de aanwezige voorrangsregelingen formeel in te stellen op de kruisingen:

  • e.

   Koninklijke Marinelaan – Burgemeester Van der Haarplein, waarbij het verkeer komende vanaf het Burgemeester Van der Haarplein en het parkeerterrein voor Koninklijke Marinelaan 21 voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Koninklijke Marinelaan;

  • f.

   Koninklijke Marinelaan – Zwaluwweg, waarbij het verkeer komende vanaf het noordoostelijk deel van de Koninklijke Marinelaan voorrang moet verlenen aan het verkeer op het westelijk deel van de Koninklijke Marinelaan en de Zwaluwweg;

 • 3.

  door het handhaven van borden model C1 van Bijlage 1 van het RVV 1990, onderbord met tekst ‘vr 4-19h’ en onderbord met tekst ‘uitgezonderd ontheffinghouders’, de bestaande geslotenverklaring in de Voorstraat, het gedeelte tussen de Molenlaan en Bloklaan, op vrijdag (marktdagen) van 04.00 uur tot 19.00 uur en waarvan ontheffinghouders uitgezonderd zijn, formeel in te stellen;

 • 4.

  door het plaatsen van borden model C1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met tekst ‘uitgezonderd ontheffinghouders’, een geslotenverklaring in beide richtingen in te stellen in de Treubstraat, waarvan ontheffinghouders uitgezonderd zijn;

 • 5.

  door het plaatsen van borden C1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 onderbord OB54 en onderbord met tekst ‘uitgezonderd ontheffinghouders’ een geslotenverklaring in beide richtingen in te stellen in de Voorstraat, het gedeelte tussen de Koninklijke Marinelaan en de Bloklaan, waarvan (brom)fietsen en ontheffinghouders uitgezonderd zijn;

 • 6.

  door het verwijderen van borden C2 en C3 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden OB54, het eenrichtingsverkeer op te heffen in de Voorstraat, het gedeelte tussen de Koninklijke Marinelaan en de Bloklaan, en daarmee het verkeersbesluit van 18 oktober 2005 voor wat betreft dit onderdeel in te trekken;

 • 7.

  door het verwijderen van borden C2 en C3 van Bijlage 1 van het RVV en onderborden OB52, het eenrichtingsverkeer in de Treubstraat, waar fietsers van uitgezonderd zijn, op te heffen;

 • 8.

  door het handhaven van borden C2 en C3 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden OB52 op de Bloklaan eenrichtingsverkeer formeel in te stellen waarbij het verkeer vanaf de Voorstraat richting Koninklijke Marinelaan rijdt en waarvan fietsers uitgezonderd zijn;

 • 9.

  door het plaatsen van borden C2, C3 en C4 van Bijlage 1 van het RVV 1990, en onderborden OB54, eenrichtingsverkeer in te stellen en waarvan fietsers en bromfietsers uitgezonderd zijn, in de Voorstraat, tussen de Molenlaan en de Bloklaan, waarbij het verkeer vanaf de Molenlaan richting Bloklaan rijdt;

 • 10.

  door het handhaven van borden model D2ro en/of D2r-BB22 (zuiltje) van Bijlage 1 van het RVV 1990 de aanwezige geboden om de middenbermen rechts te passeren, formeel in te stellen op de volgende locaties:

  • g.

   het westelijk deel van de Koninklijke Marinelaan voor de aansluiting met de Zwaluwweg;

  • h.

   het noordoostelijk deel van de Koninklijke Marinelaan voor de aansluiting met de Zwaluwweg;

 • 11.

  door het verwijderen van het bord model D5l met onderbord OB52 het gebod om linksaf te gaan, waarvan fietsers uitgezonderd zijn, op de Molenlaan voor de kruising met de Voorstraat en Treubstraat, het verkeersbesluit van 18 oktober 2005 in te trekken;

 • 12.

  door het handhaven/verplaatsen van borden model E1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 het aanwezige parkeerverbod formeel in te stellen op de volgende locaties:

  • i.

   aan de zuidwestelijk en zuidelijke zijde van de Koninklijke Marinelaan, tussen de Veurseweg en het Burgemeester Van der Haarplein;

  • j.

   het parkeerterrein voor Koninklijk Marinelaan 21, voor wat betreft de verzamelplaats ingeval van calamiteiten;

  • k.

   de zuidoostzijde van de Koninklijke Marinelaan, tussen de Zwaluwweg en de Molenlaan;

  • l.

   de noordwestzijde van de Koninklijke Marinelaan, tussen de Zwaluwweg en de Molenlaan;

  • m.

   de noordwestzijde van de Treubstraat;

 • 13.

  door het handhaven van het bord model E2 van Bijlage 1 van het RVV 1990, aan de noordoostelijke zijde van de Molenlaan, tussen de Voorstraat en de Oranjeboomstraat, het aanwezige stopverbod formeel in te stellen;

 • 14.

  door het handhaven van borden model E2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden OB501r en OB501l met tekst ‘van 1 april t/m 1 oktober’ het aanwezige stopverbod van 1 april tot en met 1 oktober, aan de noordwestzijde van de Voorstraat tussen de huisnummers 12 en 26, formeel in te stellen;

 • 15.

  door het handhaven van bord(en) model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de aanwezige algemene gehandicaptenparkeerplaats(en) formeel in te stellen

  • n.

   langs de Bloklaan naast huisnummer 1;

  • o.

   langs de Molenlaan, nabij huisnummer 2a;

 • 16.

  door het handhaven of verplaatsen van borden model E10, met de aanduiding max 2h, en E11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden met de tekst ‘ma t/m za 09-18h vr 09-21h’ de aanwezige blauwe zone formeel in te stellen voor de volgende locaties:

  • p.

   het Wagenerf;

  • q.

   de Treubstraat;

  • r.

   de Molenlaan voor wat betreft het gedeelte tussen de Oranjeboomstraat en de Voorstraat;

  • s.

   de Voorstraat;

  • t.

   de Bloklaan;

 • 17.

  door het handhaven van borden G7 de aanwezige voetpaden formeel in te stellen voor de volgende locaties:

  • u.

   het Ambachtspad;

  • v.

   het Kerkpad;

  • w.

   het pad tussen het Ambachtspad en de Koninklijke Marinelaan dat langs het Wagenerf loopt;

 • 18.

  door het handhaven van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 het aanwezige verplichte fietspad formeel in te stellen op de volgende locaties:

  • x.

   de verbinding tussen de Bloklaan en het parkeerterrein voor Koninklijke Marinelaan 21;

  • y.

   de zuidwestzijde van de Koninklijke Marinelaan , tussen de Veurseweg en globaal Koninklijke Marineweg huisnummer 6;

  • z.

   de noordoostzijde van de Koninklijke Marinelaan, tussen globaal Koninklijke Marinelaan huisnummer 6 en de Schoolstraat;

 • 19.

  door het handhaven van markering als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 9 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW en borden model L2 van Bijlage1 van het RVV op, de aanwezige voetgangersoversteekplaats (zebra) formeel in te stellen op de volgende locaties;

  • aa.

   de Koninklijke Marinelaan, nabij huisnummer 6;

  • ab.

   de Koninklijke Marinelaan, nabij huisnummer 29, voor de kruising met de Zwaluwweg;

  • ac.

   de Koninklijke Marinelaan, nabij huisnummer 31, voor de kruising met de Zwaluwweg;

  • ad.

   de Zwaluwweg, voor de kruising met de Koninklijke Marinelaan;

Vastgesteld,

Het college van burgemeester en wethouders op 11 maart 2019

Ing. W.W. van Veen

Afdelingshoofd RO/OGB

Binnen zes weken na de dag dat dit besluit bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden een ondertekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Het verkeersbesluit blijft gelden totdat op het bezwaarschrift is beslist. Als de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (Sector Bestuursrecht) een voorlopige voorziening treffen op verzoek van een belanghebbende die op tijd bezwaar heeft gemaakt. Het adres van de rechtbank is Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Afschrift aan: nationale politie Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur