Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EmmenStaatscourant 2019, 15128VerkeersbesluitenGemeente Emmen – Verkeersbesluit, realiseren van een laad- en loshaven, een algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij restaurant De Witte Olifant (Van Echtenskanaal n.z. 600) en een voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Van Echtenstraat te Klazienaveen (zaaknummer: 16865-2019).

Logo Emmen

Burgemeester en Wethouders van Emmen,

 

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

het Mandaatbesluit 2018 van de gemeente Emmen.

 

Overwegende:

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens;

het verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant (artikel 26 BABW);

bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken, voor laten gaan;

een gehandicaptenparkeerplaats betekent dat uitsluitend geparkeerd mag worden met een gehandicaptenvoertuig of met een motorvoertuig waarin zichtbaar een geldige gehandicaptenparkeerkaart is geplaatst.

een laad- en loshaven is gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen.

de gemeente Emmen beheert de weg waar dit besluit over gaat.

 

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

Is het gewenst

Om twee haaksparkeerplaatsen voor het terras van restaurant De Witte Olifant aan te wijzen als één parkeerplaats voor laden en lossen en één parkeerplaats als algemene gehandicaptenparkeerplaats.

 

Een voetgangersoversteekplaats (VOP) aan te leggen ter hoogte van de Van Echtenstraat.

 

Motivering:

Naar aanleiding van een schouw (september 2018) wordt een deel van het parkeerterrein voor restaurant De Witte Olifant heringericht. Hierbij wordt één parkeerplaats aangewezen voor laden en lossen van goederen en één parkeerplaats ingericht als algemene parkeerplaats voor gehandicapten.

 

Het laden en lossen gebeurd op het daarvoor bestemde parkeervak waardoor het laden en lossen op de openbare weg zal afnemen.

 

De algemene gehandicaptenparkeerplaats zorgt ervoor dat gehandicapten dichtbij bepaalde voorzieningen kunnen parkeren. Dit bevordert een veilige en zelfstandige verkeersdeelname door mensen met een handicap. Hierbij wordt gezorgd voor voldoende manoeuvreerruimte rondom het geparkeerde voertuig. Alles is gelijkvloers waardoor er geen op-/ afrit nodig is bij de algemene gehandicaptenparkeerplaats.

 

De voetgangersoversteekplaats verbetert de verkeersveiligheid en draagt bij aan de zelfredzaamheid van ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn. Het gaat hier om een doorgaande weg met veel verkeer uit beide rijrichtingen waarbij de weg in één keer moet worden overgestoken.

 

Belangenafweging

Er is overleg geweest met de Erkende Overleg Partner Klazienaveen en Handelsvereniging Klazienaveen. Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politiechef van de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland.

 

Besluiten

We veranderen één parkeervak ter hoogte van restaurant De Witte Olifant (Van Echtenskanaal n.z. 600) in een parkeervak voor laden en lossen. De maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van het verkeersbord E7.

 

We veranderen één parkeervak ter hoogte van restaurant De Witte Olifant (Van Echtenskanaal n.z. 600 in een algemene gehandicaptenparkeerplaats. De maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van het verkeersbord E6.

 

We leggen een voetgangersoversteekplaats aan op de Van Echtenstraat te Klazienaveen. De maatregel wordt uitgevoerd door plaatsing van een zebramarkering en het verkeersbord L2.

 

 

 

Emmen, 13 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Emmen,

namens dezen,

de teamleider van team Inrichting Openbare Ruimte

V. Fennis

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen voor een periode van zes weken na bekendmaking. Voor meer informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de heer R. Ney via telefoonnummer 14 0591.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Emmen

t.a.v. Team Inrichting Openbare Ruimte

Postbus 30.001

7800 RA EMMEN

 

Naast schriftelijk bezwaar is ook digitaal bezwaar mogelijk via www.gemeente.emmen.nl

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit. Als u het bezwaarschrift te laat indient, kan het niet ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat er niet wordt gekeken naar de inhoud van uw bezwaar.

 

Ondanks een ingediend bezwaar mag de gemeente het besluit uitvoeren. Wilt u dit voorkomen? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen. Voor meer informatie zie www.rechtspraak.nl of bel 088 - 361 13 37.

 

Bijlage

Overzichtstekening van de aan te leggen laad- en loshaven, algemene gehandicaptenparkeerplaats en de voetgangersoversteekplaats.