Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânStaatscourant 2019, 15002OverigOntwerp wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 - geitenhouderijen

Logo Fryslân

Gedeputeerde Staten hebben op 12 maart 2019 de ontwerp wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 – geitenhouderijen vastgesteld.

 

Op grond van de regeling in dit ontwerp is de vestiging en uitbreiding van, de omschakeling naar en een toename van de oppervlakte dierenverblijf van geitenhouderijbedrijven (uitgezonderd ten behoeve van een verbetering van het dierenwelzijn), alsmede het uitbreiden van het aantal geiten op deze agrarische bedrijven niet mogelijk.

 

Het ontwerp ligt van 18 maart t/m 14 april ter inzage en is te bekijken op www.fryslan.frl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.9921.WPVR2014Geiten-ON01).

 

Een ieder kan gedurende de termijn van de terinzagelegging gemotiveerd zienswijzen indienen. U kunt alleen zienswijzen indienen op de onderdelen van de Verordening Romte die in deze actualisatieronde worden gewijzigd. De overige delen van de Verordening Romte zijn ongewijzigd.

Uw zienswijze bevat in ieder geval: naam en adres van de indiener, de datum, het onderwerp waarop uw zienswijze betrekking heeft en een motivering van uw zienswijze.

 

U kunt uw zienswijze mailen aan provincie@fryslan.frl of richten aan Gedeputeerde Staten van Fryslân, t.a.v. afdeling Omgevingszaken, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden o.v.v. zienswijze Ontwerp wijziging Verordening Romte.

 

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân