Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VughtStaatscourant 2019, 14927VerkeersbesluitenONTTREKKING AAN DE OPENBAARHEID PARKEERTERREIN VAN RIJCKEVORSELSTRAAT-ESSCHESTRAAT

Logo Vught

Gemeenteraad van Vught 28 februari 2019;

 

Gelet op:

  • het bepaalde in de artikelen 7, 9 van de Wegenwet;

  • het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • de uitkomst van de B&W vergadering van 5 juni 2018 met betrekking tot het gunningsbesluit grondaanbieding Van Rijckevorselstraat/Esschestraat

 

Overwegende dat:

• op grond van artikel 9, lid 1 en artikel 7 van de Wegenwet de raad bevoegd is om het definitieve

onttrekkingsbesluit te nemen;

 

• Het parkeerterrein aan de Van Rijckevorselstraat-Esschestraat (zie figuur blz. 2) is verkocht ten behoeve van de ontwikkeling van vier duurzame nul-op-de-meter sociale koopwoningen.

 

• Voor deze ontwikkeling door de ontwikkelaar een uitwerkingsplan wordt opgesteld.

 

• Als gevolg van deze ontwikkeling het parkeerterrein met 20 aantal parkeerplaatsen aan de openbaarheid wordt onttrokken

 

• Diverse parkeeronderzoeken uit afgelopen jaren laten zien dat het gebruik van het parkeerterrein beperkt te noemen is.

 

• Deze parkeeronderzoeken laten tevens zien dat het verlies van 20 parkeervoorzieningen in de directe omgeving van het parkeerterrein is op te vangen zonder dat dit leidt tot onevenredig hoge parkeerdruk.

 

• Binnen het uitwerkingsplan dient de ontwikkelaar te voorzien in voldoende parkeervoorzieningen voor de te bouwen woningen, een en ander conform het gemeentelijke parkeerbeleid.

 

• Overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met vertegenwoordigers van de politie eenheid Oost Brabant, team Meierij.

 

• Voor de totstandkoming van het onttrekkingsbesluit is toepassing gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure). Tijdens deze procedure is een zienswijze ontvangen welke na beoordeling geen aanleiding heeft gegeven om de procedure tot onttrekking te wijzigen.

 

Besluit

De parkeervoorziening op de hoek van de Van Rijckevorselstraat-Esschestraat aan de openbaarheid te onttrekken.

 

Procedure

Beroepschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden ingediend door belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 weken). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

• de gronden van het beroep

Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Oost-Brabant sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank.