Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2019, 14780OverigVERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING, AFWIJKING BESTEMMINGSPLAN/VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

Logo Hattem

Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening is ingekomen voor wijzigen van de bestemming horecadoeleinden  naar wonen op het perceel Zuiderzeestraatweg 8A in Hattem, kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie G, nummer 312. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0244201800502.

 

Kennis wordt gegeven van het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2007” met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht.

 

De aanvraag alsmede de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 20 maart 2019 tot en met 1 mei 2019, gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van de eenheid Publiek & Service, cluster Vergunningverlening & Handhaving (V & H). Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van de omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent het voornemen, gedurende de voornoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders. Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van de cluster V & H), als telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan één van de medewerkers van de cluster Vergunningverlening & Handhaving.

 

Het college van de gemeente Hattem, 19 maart 2019