Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeStaatscourant 2019, 14700Ruimtelijke plannenAfwijking bestemmingsplan (Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure) Hoogstraat 3 en 5, Wijk bij Duurstede - zaaknummer 45761

Logo Wijk bij Duurstede

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend, dat het

voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een halfvrijstaande woning aan Hoogstraat 3 te Wijk bij Duurstede ter plaatse van het voormalige fitnesscentrum. Tevens is het college van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor de ver- en uitbouw van de naastgelegen woning aan Hoogstraat 5. In combinatie met de nieuw te bouwen woning op huisnummer 3 ontstaat zo een logisch stedenbouwkundig geheel.

 

Afwijken van het geldende bestemmingsplan

Het ingediende plan voor beide adressen past niet in het in het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Woongebieden Wijk bij Duurstede 2016’. Bouw van de nieuwe woning binnen de maatschappelijke bestemming op huisnummer 3 is niet mogelijk. Ook de uitbouw van de bestaande woning op huisnummer 5 past niet binnen het bestemmingsplan, omdat deze woning binnen de geldende woonbestemming een strak bouwvlak heeft.

Het plan voor Hoogstraat 3 en 5 wordt mogelijk gemaakt met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo), waarbij voor de betrokken percelen wordt afgeweken van genoemd bestemmingsplan.

 

Ontwerpbesluiten liggen ter inzage

De ontwerpbesluiten, die gebundeld de ruimtelijke procedure doorlopen, liggen met ingang van 14 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. Ook kunt u ze raadplegen via de volgende weblink:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0352.wbdhoogstr3en5-pon1

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen, onder vermelding van zaaknummer 45761, worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Voor het bekijken van de stukken in het Huis van de Gemeente kunt u een afspraak maken met dhr. Erik Uittenbroek van het team Leefomgeving, telefoon 0343-595 595.

 

Kenmerk gemeente WbD: 2019-084