Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxmeerStaatscourant 2019, 14651VerkeersbesluitenZ/17/649716 - D/19/761792

Logo Boxmeer

VERKEERSBESLUIT

Verplaatsen grens bebouwde kom Oeffelt bij Cuijkseweg en instellen inhaalverbod Heerstraat - Cuijkseweg– Molenstraat in Oeffelt

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXMEER,

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, de Algemene Wet Bestuursrecht, het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer,

IN OVERWEGING NEMENDE DAT,

Heerstraat, Cuijkseweg (gedeelte tussen Molenstraat en Heerstraat) en Molenstraat gelegen zijn in de gemeente Boxmeer en zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg;

Looi en Cuijkseweg (gedeelte tussen Heerstraat en Kerkenhuisweg/gemeentegrens) zijn gelegen in de gemeente Boxmeer en zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg;

gebleken is dat op de gebiedsontsluitingsweg Cuijkseweg - Molenstraat in de bebouwde kom van Oeffelt veel te hard wordt gereden;

samen met de door de dorpsraad Oeffelt ingestelde verkeerswerkgroep een pakket aan snelheidsremmende maatregelen is opgesteld, met onder meer een snelheidsremmer op de komgrens en een inhaalverbod met (overrijdbare) middengeleider;

met het circa 100 meter verplaatsen van de komgrens op de Cuijkseweg naar de Heerstraat er meer ruimte voor de snelheidsremmer ontstaat op een betere locatie, waarbij de aansluiting Heerstraat/Cuijkseweg binnen de bebouwde kom komt te liggen;

het schetsontwerp waarin de maatregelen zijn verwerkt in april 2018 vier weken ter inzage heeft gelegen en hierop 5 brieven met reacties zijn ingekomen;

burgemeester en wethouders op 30 oktober 2018 het definitief ontwerp, waarin de inspraakreacties zijn verwerkt, hebben vastgesteld;

de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders op 13 december 2018 heeft besloten om de grens bebouwde kom Wegenverkeerswet op de Cuijkseweg circa 100 meter te verplaatsen naar de Heerstraat;

als gevolg hiervan de grens bebouwde kom op het Looi ook dient te worden verplaatst;

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, strekt tot:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg met de politie is gepleegd en dat zij akkoord gaat met het besluit;

BESLUITEN:

 

 • 1.

  de grens bebouwde kom van Oeffelt op de Cuijkseweg circa 100 meter naar de Heerstraat te verplaatsen, door het verplaatsen van borden H01b, H02b, A0150, A0180 en E201zb;

 • 2.

  de grens bebouwde kom van Oeffelt op het Looi te verplaatsen naar de Cuijkseweg (gedeelte tussen Heerstraat en Kerkenhuisweg) op een afstand van circa 20 meter ten noorden van de aansluiting op het Looi, door het verplaatsen van borden H01b, H02b, A0130zb, A0160zb en E201zb;

 • 3.

  de 30 km-zone circa 30 meter te verplaatsen van het begin van het Looi naar het begin van de Cuijkseweg (gedeelte tussen Heerstraat en Kerkenhuisweg/gemeentegrens), door het plaatsen van borden A0130zb en A0230ze;

 • 4.

  een inhaalverbod in te stellen op de Heerstraat - Cuijkseweg - Molenstraat binnen de bebouwde kom van Oeffelt, door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken asstreep.  

  Boxmeer, 11 maart 2019

   

  Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

  namens deze

   

    

het hoofd van de afdeling Openbare Werken

J.C. Bennink

  

Bezwaar

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt (in de zin van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht) door het indienen van een bezwaarschrift bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer binnen zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit. Het correspondentieadres is postbus 450, 5830 AL Boxmeer.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- de naam en adres van de belanghebbende;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar;

- een machtiging, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een

ander, namens hem wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

U kunt ook digitaal bezwaar maken via https://www.boxmeer.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_41397/product/bezwaar-maken_259.htm. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet.

Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening

indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlagen:

 • 1.

  Kaart verplaatsen grens bebouwde kom Oeffelt bij Cuijkseweg Z/17/649716 – D/19/761796

 • 2.

  Definitief ontwerp Snelheidsremmende maatregelen Molenstraat en Cuijkseweg te Oeffelt Z/17/649716 – D/18/736176

 •