Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 14463Ruimtelijke plannenGemeente Heerlen - vaststelling bestemmingsplan 'Hoensbroek Noord 2016 reparatie Hoofdstraat'

Logo Heerlen

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat de raad van de gemeente Heerlen bij besluit van 27 februari 2019 het bestemmingsplan 'Hoensbroek Noord 2016 reparatie Hoofdstraat' met IMRO-idn: NL.IMRO.0917.BP010400W000002-0401 met bijbehorende ondergrond (o_NL.IMRO.0917.BP010400W000002-0401.dxf) heeft vastgesteld.

 

Dit besluit volgt op de uitspraak van 29 augustus 2018 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) met het zaaknummer: 201708793/1/R1 in de beroepsprocedure ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'Hoensbroek Noord 2016' met IMRO-idn: NL.IMRO.0917.BP010400W000001-0401.

 

Uitspraak

De Afdeling geeft in de uitspraak, naar aanleiding van het door de eigenaren van enkele percelen aan de Hoofdstraat ingestelde beroep, aan dat binnen de bestemming Wonen-aaneengesloten zoals deze in het bestemmingsplan Hoensbroek-West is opgenomen ook gestapelde woningen zoals appartementen en studio's zijn toegestaan. In het moederplan was hiermee volgens de Afdeling voor de betreffende percelen en de ter plaatse gerealiseerde studio's onvoldoende rekening gehouden, hetgeen in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel is.

Naar aanleiding van de uitspraak is uitgebreid onderzoek naar de situatie ter plekke gedaan. Ook heeft overleg met de eigenaren van de betreffende panden plaatsgevonden. Deze hebben op verzoek van de gemeenteraad informatie overlegd op grond waarvan het aantal gerealiseerde wooneenheden, studio's dan wel appartementen, kan worden bepaald. Dit aantal is in het bestemmingsplan als maximaal te realiseren aantal wooneenheden opgenomen. Tevens is, daar waar dat nog niet gebeurd is, de bouwaanduiding 'gestapelde woningen' opgenomen.

 

Het betreft de volgende adressen:

Hoek Hoofdstraat 113/Alofsstraat 2,

Hoofdstraat 179 A t/m D,

Hoofdstraat 181 A t/m D,

Hoofdstraat 185 A t/m B,

Hoofdstraat 187,

Hoofdstraat 189A en 191 A t/m C.

 

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 15 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de Infobalie in de Publiekshal in het Stadhuis van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 27, op maandag, dinsdag, en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.

 

Het bestemmingsplan kan tevens digitaal worden ingezien via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het beroepschrift, tegen het vaststellingsbesluit d.d. 27 februari 2019, moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep instelt kan tevens binnen de genoemde termijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in de dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een elektroni-sche handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

 

Het besluit van de raad en daarmee het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de gestelde termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Voor verdere vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer R. Franssen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (tel.nr. 14045).

 

Heerlen, maart 2019

Burgemeester en wethouders van Heerlen