Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 14355Overig

Kennisgeving m.e.r.-aanmeldingsnotitie inrichting duurzaam Voorne B.V., Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Op 15 augustus 2018 is een mededeling ingevolge artikel 7.16, lid 1 van de Wet milieubeheer ontvangen van Hydreco Geomec B.V. te Breda, betreffende een voorgenomen activiteit op de inrichting Duurzaam Voorne B.V.

De mededeling betreft het voornemen om twee diepboringen naar aardwarmte uit te voeren op de inrichting Duurzaam Voorne, gelegen aan Konneweg 4 te Tinte in de gemeente Westvoorne te verrichten.

In categorie D.17.2 van Besluit m.e.r. is bepaald dat "voor het uitvoeren van diepboringen dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan", de procedure voor m.e.r.-beoordelingsplicht als bedoeld in de artikelen 7.16 en 7.17 van de Wet milieubeheer van toepassing is.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat is ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder b, van het Besluit omgevingsrecht bevoegd hierop te beslissen.

Op grond van de verstrekte gegevens is het bevoegde gezag van oordeel dat voor de voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport (MER) opgesteld behoeft te worden.

De mededeling en het m.e.r.-beoordelingsbesluit zullen te zijner tijd, tegelijk met de ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning voor de inrichting Duurzaam Voorne, ter inzage worden gelegd op de secretarie van de gemeente Westvoorne.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. E.M. Bruinenberg (tel. 06 11498334).