Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 14338Overig

Bekendmaking verlenen vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken Zonnepark A58 Etten-Leur B.V., Woudenberg, Rijkswaterstaat

Besluit

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat op 8 maart 2019 een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken is verleend aan Zonnepark A58 Etten-Leur B.V. te Woudenberg (zaaknummer RWSZ2019-00001166). De vergunning betreft het plaatsen, onderhouden en behouden van een grondgebonden zonne-energie-installatie (8.652 zonnepanelen) op de aarden geluidswal aan de rechterzijde van rijksweg 58 tussen km 76,100 en km 80,300 in de gemeente Etten-Leur. De vergunning is op 8 maart 2019 toegezonden aan Zonnepark A58 Etten-Leur B.V.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

De vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken met de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 21 maart 2019 ter inzage bij:

  • het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Zuidwal 58 te ’s-Hertogenbosch;

  • het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur.

Hoe kan bezwaar worden ingediend?

Om bezwaar te maken dient u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, de op schrift bestelde bezwaargronden te sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2019-00001166.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende worden vermeld:

  • uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

  • de reden of redenen waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

Inwerktreding

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor uw belangen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen het besluit te schorsen. De rechtbankt zal daarvoor wel griffierecht in rekening brengen.

Meer informatie?

Voor nadere informatie en eventuele inhoudelijke vragen over de Wbr-vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Bakelaar, werkzaam bij de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, telefonisch bereikbaar onder nummer 06 52 57 12 61.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, P.A.M. Smeets