Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandStaatscourant 2019, 13943Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan uitbreiding Heiploeg Zoutkamp

Logo Het Hogeland

Heiploeg in Zoutkamp importeert, exporteert, bewerkt en verwerkt garnalen, (vis)producten en schaaldieren. Eén van de groeimarkten is de in- en verkoop van garnalen. Daarvoor is vooral veel diepvriescapaciteit nodig is. Bij het bedrijf in Zoutkamp, Panserweg 14 9974 SL Zoutkamp, staat dan ook een diepvriesveem. Door de groeiende doorvoer van ingevroren garnalen is de capaciteit van dit diepvriesveem te klein geworden. Heiploeg wil de diepvriescapaciteit en de productieruimte daarom uitbreiden.

Het bouwplan van Heiploeg voldoet niet aan de geldende bestemmingsplannen. De raad van de gemeente Het Hogeland heeft daarom op 27 februari 2019 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan, dat de uitbreiding van Heiploeg mogelijk maakt, ligt nu voor iedereen ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan inzien van 14 maart tot en met 24 april 2019 op het gemeentehuis, Hoofdstraat West 1 in Uithuizen. Ook kunt u het bestemmingsplan op internet bekijken via https://bit.ly/2XH4pLj. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland