Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 13814Ruimtelijke plannenBekendmaking Provincie Utrecht

Logo Utrecht

Gewijzigd besluit proactieve aanwijzing ex. artikel 4.2 van de Wet ruimtelijke ordening gemeente Oudewater, Utrecht

Op 5 maart 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het besluit genomen tot het geven een proactieve aanwijzing op grond van artikel 4.2 van de Wet ruimtelijke ordening aan de gemeenteraad van de gemeente Oudewater ten aanzien van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Hekendorp en Papekop”. Doel van de aanwijzing is dat binnen 10 maanden na inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit een bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld voor dit gebied, waarbij aan het provinciaal belang wordt voldaan om geen bodembewerking te laten plaatsvinden in de gebieden die op de kaart Bodem en Water van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, Herijking 2016, zijn aangewezen als ‘Veengebied kwetsbaar voor oxidatie’. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit gewijzigd met het opnemen van de mogelijkheid om een uitzondering op het genoemde verbod in het bestemmingsplan op te nemen voor het scheuren en frezen van de gronden ten behoeve van graslandverbetering of de aanleg van een andere blijvende teelt.

Gedeputeerde Staten hebben reeds op 11 december 2018 verklaard dat een bestemmingsplan als hierboven bedoeld door de gemeente wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit). Het voorbereidingsbesluit is op 19 december 2018 gepubliceerd en in werking getreden.

Terinzagelegging

Het besluit voor de proactieve aanwijzing ligt vanaf 13 maart 2019 tot en met 23 april 2019 ter inzage. Het besluit is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.9926.PA1112OUWATERLG-VA01). Een papieren versie van het besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage op het Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht en op afspraak op het stadkantoor van de gemeente Oudewater, Waardsedijk 219, 3421 NE Oudewater.

Beroep

Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zienswijze bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht naar voren heeft gebracht, beroep instellen. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden. Bovendien kunnen belanghebbenden beroep aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijzen hebben ingediend, tegen de wijzigingen in het besluit.

Voorlopige voorziening

Indien onverwijlde spoed dit noodzakelijk maakt, kan naast het instellen van beroep, ook verzocht worden om een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Inwerkingtreding besluit

Het vastgestelde besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het vastgestelde besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Informatie

Met vragen kunt u tijdens kantooruren terecht bij de mevr. A. Heinhuis, tel. 030 ­ 258 2369 of het secretariaat van de afdeling Leefomgeving, tel. 030 ­ 258 9011.