Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 13744VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen stopverbod Smitsweg

Logo Soest

Kenmerk : Ruimte/2157474/ 2157503

Burgemeester en wethouders van Soest;

Aanleiding

Overwegende dat er aan de Smitsweg verschillende scholen gevestigd zijn;

Dat er regelmatig auto’s parkeren langs de rijbaan van de Smitsweg, waardoor het zicht vanuit de uitritten belemmerd wordt;

Dat vooral kleine kinderen op de fiets vanuit de uitritten slecht te zien zijn als er auto’s geparkeerd staan langs de rijbaan.

Maatregel

Overwegende dat met het instellen van een stopverbod aan de zuidzijde van de Smitsweg, ter hoogte van de Danielschool, het zicht wordt verbeterd;

Dat het daarom gewenst is om een stopverbod in te stellen aan de zuidzijde van de Smitsweg.

Belangenafweging

Overwegende dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

Dat het zicht op de Smitsweg deels wordt ontnomen door geparkeerde auto’s langs de rijbaan en daarmee een verkeersveiligheidsrisico ontstaat;

Dat basisscholen Danielschool en Egelantierschool het probleem aankaartten;

Dat er na het instellen van het stopverbod voldoende parkeerplekken overblijven.

Juridisch kader

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Soest;

overwegende dat dit besluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en weggebruikers en passagiers te beschermen;

dat het op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat het op grond van artikel 37 van het BABW vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke verkeersmaatregelen als deze maatregelen langer duren dan vier maanden of zich regelmatig voordoen;

dat de genoemde weg in de gemeente Soest ligt;

dat deze weg bij de gemeente Soest in eigendom en beheer is;

dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

dat deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Soest door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;

dat overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, overeenkomstig artikel 24 van het BABW en dat de politie positief heeft geadviseerd over dit besluit;

dat dit verkeersbesluit in werking treedt op het moment van publicatie;

Besluit

1. Een stopverbod in te stellen aan de zuidzijde van de Smitsweg, door middel van het aanbrengen van een doorgetrokken gele streep op de trottoirband, ter hoogte van de Danielschool over een afstand van 70 meter

 

Soest, 28 februari 2019

Namens burgemeester en wethouders,

Leontine Kok

Teamleider Ruimte

Bekendmaking

Dit besluit wordt op grond van artikel 26 van de WVW 1994 bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt een kennisgeving van de bekendmaking in de Staatscourant vermeld op de website van de gemeente Soest, in de Soester Courant en op de gemeentelijke informatieborden naast het carillon aan het Raadhuisplein.

Bezwaar

Bent u belanghebbende en het niet eens met dit besluit? Dan kunt u, binnen zes weken na de publicatiedatum schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Soest. Het bezwaar richt u aan Gemeente Soest, t.a.v. college van B&W, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval worden vermeld:

1. uw naam en adres;

2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

4. de redenen waarom u bezwaar maakt;

5. ondertekening met uw handtekening.

Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere bepalingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Kopie

Een afschrift van dit besluit wordt per e-mail gezonden aan “0-wegafsluiting” (verzendlijst). In deze verzendlijst zijn onder andere politie, Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en RAVU opgenomen.