Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 13669Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 6 maart 2019, 1488386-187432-VGP, houdende aanwijzing BSI Group The Netherlands BV als keuringsinstelling voor gasverbrandingstoestellen (verordening EU 2016/426)

De Minister voor Medische Zorg,

Gezien de aanvraag van BSI Group The Netherlands BV, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, van 12 december 2018;

Gezien het advies van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, kenmerk TRCVWA/2019/1051, van 5 februari 2019;

Gelet op artikel 2 van het Warenwetbesluit gastoestellen 2018 en verordening nr. (EU) 2016/426 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 maart 2016 betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG (PbEU 31 maart 2016, nr. L 81/99) (‘gastoestellenverordening’);

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder instelling: de in artikel 2 aangewezen instelling.

Artikel 2

BSI Group The Nederlands BV, John. M. Keynesplein 9, 1070 EP Amsterdam, Postbus 74103, 1070 BC Amsterdam, wordt aangewezen als instelling bevoegd tot het verrichten van de in de artikelen 14 en 15 van de gastoestellenverordening bedoelde procedures tot vaststelling van overeenstemming van gastoestellen en toebehoren met de in bijlage I van dat besluit opgenomen essentiële eisen.

Artikel 3

Als voorwaarde wordt bepaald dat de instelling:

 • a. blijft voldoen aan de in de gastoestellenverordening en het Warenwetbesluit gastoestellen 2018 vermelde criteria;

 • b. jaarlijks doet blijken van het afsluiten van een, gezien de taken welke uit dit besluit kunnen voortvloeien, voldoende verzekering van wettelijke aansprakelijkheid;

 • c. zij bewaart op een systematische en behoorlijke wijze de keuringsrapporten, dossiers, verslagen, certificaten en verklaringen en overige gegevens die samenhangen met, en betrekking hebben op, de aan haar opgedragen taken. Aan de hand van deze gegevens kunnen de gekeurde toestellen afdoende worden geïdentificeerd;

 • d. de voorschriften, bedoeld in hoofdstuk IV van de gastoestellenverordening met betrekking tot de wijze waarop de instelling dient te handelen, in acht neemt;

 • e. indien zij een EU-conformiteitsverklaring als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Warenwetbesluit gastoestellen 2018 en artikel 2 van de gastoestellenverordening weigert te verstrekken dan wel intrekt, de Inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, hiervan onmiddellijk in kennis stelt;

 • f. zij verstrekt de desbetreffende directeur-generaal van het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport desgevraagd inlichtingen omtrent de uitvoering van deze beschikking;

 • g. zij verleent de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die met de controle en het toezicht zijn belast, toegang tot alle plaatsen waarvan de betreding voor de vervulling van hun taak nodig is en verschaft hen op hun verzoek alle voor dit toezicht van belang zijnde informatie;

 • h. indien zij van plan is werkzaamheden, waarvan zij is aangenomen te beëindigen, deelt zij dit tenminste drie (3) maanden voor de voorgenomen datum van beëindiging van die werkzaamheden mede aan de desbetreffende directeur-generaal van het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport;

 • i. de in voorwaarde c genoemde gegevens draagt zij, indien zij vrijwillig haar werkzaamheden beëindigt of de aanwijzing wordt ingetrokken over aan:

  • hetzij de desbetreffende directeur-generaal van het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport,

  • hetzij, na hiervoor toestemming te hebben gekregen van de desbetreffende directeur-generaal van het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport, een andere instelling, die werkzaamheden uitvoert als bedoeld in Artikel 2;

 • j. in Nederland haar zetel blijft behouden.

Artikel 4

Dit besluit wordt in elk geval ingetrokken indien de instelling niet meer aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden voldoet.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, namens deze, De Directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, C. Wijnker

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

 • de naam en het adres van de indiener,

 • de dagtekening,

 • een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,

 • de gronden van het bezwaar.

TOELICHTING

Het Warenwetbesluit gastoestellen 2018 en verordening nr. (EU) 2016/426 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 maart 2016 betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG (PbEU 31 maart 2016, nr. L 81/99) (‘gastoestellenverordening’) geven uitvoering aan de veiligheidsvoorschriften voor gastoestellen. De gastoestellenverordening bepaalt de procedure voor aanwijzing van instellingen, die een beoordeling kunnen uitvoeren van conformiteit van gastoestellen met de gastoestellenverordening.

Dit besluit strekt tot aanwijzing van BSI Group The Netherlands BV., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, als orgaan dat bevoegd is tot het opstellen van rapporten, het afgeven van certificaten en het uitbrengen van adviezen ten behoeve van de conformiteitsbeoordeling in het kader van de gastoestellenverordening en het Warenwetbesluit gastoestellen 2018. In hoofdstuk IV van de gastoestellenverordening zijn de criteria opgenomen waaraan aan te wijzen instanties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor aanwijzing als beoordelingsinstantie. Deze criteria zijn toegepast en hierover is positief advies uitgebracht door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

De aanwijzing als orgaan bevoegd tot het opstellen van rapporten en het uitbrengen van adviezen van BSI Group The Nederlands BV geldt voor vijf jaar en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

De Minister voor Medische Zorg, namens deze, De Directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, C. Wijnker