Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2019, 13361VerkeersbesluitenOnderwerp: Herinrichting Terborgseweg tussen de Raadhuisstraat en de Oostelijke Randweg

Logo Doetinchem

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2014,

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden:

 om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

 ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

 

dat de Terborgseweg, Spinbaan, Melkweg, Wilhelminastraat, J.F. Kennedylaan, Stationsstraat, Ambachtsstraat, Farbriekstraat in beheer en in eigendom zijn bij de gemeente Doetinchem;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat de Terborgseweg een gebiedsontsluitingsweg is in de bebouwde kom van de gemeente Doetinchem;

 

dat de Terborgseweg tussen de Raadhuisstraat en de Oostelijke Randweg een nieuwe inrichting krijgt;

 

dat met aanwonenden, ondernemers en bedrijven de herinrichting is besproken en zij hiermee kunnen instemmen;

 

dat de Terborgseweg ook na de herinrichting een weg is waar de voorrang is geregeld;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersborden van het type B01 (voorrangsweg) en B02 (einde voorrangsweg) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat de Terborgseweg wordt voorzien van een middenberm;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord op zuil van het type D02ro-BB22 (Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat gemotoriseerd verkeer vanaf de Terbogseweg de Spinbaan niet mag inrijden;

 

dat dit ook voor de herinrichting al zo geregeld was;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type D4 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven) met onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat motorvoertuigen met een lengte van 9 meter of langer vanaf de Spinbaan alleen linksaf mogen slaan naar de Terborgseweg;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type D05l (Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven) met een onderbord waarop OB10, OB11 en OB12 worden gecombineerd, zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat aan de Terborgseweg een algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt ingericht;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E06 (gehandicaptenparkeerplaats) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat op de Terborgseweg ten behoeve van het bevoorraden van de winkels twee laad-losstroken worden aangelegd;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E7 (Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat om de veiligheid voor fietsers te vergroten de Terborgseweg wordt voorzien van vrijliggende en aanliggend verhoogde fietspaden;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersborden van het type G11 (verplicht fietspad)en G12 (einde verplicht fietspad) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat de Terborgseweg tussen de Raadhuisstraat en de spoorwegovergang deel uitmaakt van een parkeerverbodzone;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E1zb en E1ze (parkeerverbodzone en einde parkeerverbodzone) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat aan de Terborgseweg de bushaltes worden verschoven naar de oostzijde van de Spinbaan en dat deze bushaltes voor beide richtingen tegenover elkaar liggen;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type L3b (bushalte) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat de parallelweg aan de Terborgseweg tussen huisnummer 55 en huisnummer 27 wordt opgeheven;

 

dat daarvoor in de plaats een breed trottoir en een vrijliggend fietspad wordt aangelegd;

 

dat de twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen naast het stadhuis zullen worden verwijderd;

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het verwijderen van een verkeersbord van het type E6 (gehandicaptenparkeerplaats) met onderbord OB504 zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat aan de Plantenstraat twee gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangemerkt als gehandicaptenparkeerplaats zonder tijdsbeperking;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het verwijderen van het onderbord OB206p zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in de Staatscourant;

 

BESLUITEN

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. de Terborgseweg in te richten als weg waar de voorrang is geregeld en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van verkeersborden van het type B1 (voorrangsweg) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) op de Ambachtsstraat, Stationsstraat, Melkweg en Spinbaan zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. éénrichtingsverkeer in te stellen op de weg tussen huisnummers Terborgseweg 37 en Terborgseweg 27 door middel van het plaatsen van verkeersborden C02 (Eenrichtingweg in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee ) en C03 (eenrichtingsweg),

3. in de Terborgseweg een middenberm aan te leggen en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord op zuil van het type D02ro-BB22 (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te rijden aan de zijde die de paal aangeeft) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

4. bestuurders van motorvoertuigen vanaf de Terborgseweg niet toe te staan de Spinbaan in te rijden en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type D4 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven) met onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers) en verkeersbord C02 (eenrichtingweg in deze richting

gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) met onderbord OB52 zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;motorvoertuigen met een lengte van 9 meter of langer vanaf de Spinbaan alleen linksaf te laten slaan naar de Terborgseweg en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type van het type D05l (Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven) met een onderbord waarop OB10, OB11 en OB12 worden gecombineerd, zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

5. het gemotoriseerde verkeer op de Raadhuisstraat ter hoogte van de kruising met de Terborgseweg alleen rechtdoor en linksaf te laten slaan door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type D6l, zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

6. de Terborgseweg deel te laten uitmaken van een parkeerverbodzone en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E1zb en E1ze (parkeerverbodzone en einde parkeerverbodzone) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

7. aan de Terborgseweg twee laad-/losstroken aan te brengen en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E7 (gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

8. de Terborgseweg te voorzien van vrijliggende of verhoogd aanliggende fietspaden en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersborden van het type G11 (verplicht fietspad)en G12 (einde verplicht fietspad) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

9. aan de Terborgseweg twee bushaltes te verplaatsen naar de oostzijde van de Spinbaan en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type L3b (bushalte) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

10. de parallelweg aan de Terborgseweg tussen huisnummer 55 en huisnummer 27 op te heffen en in te richten als trottoir en vrijliggend fietspad;

11. het plein Markt aan te wijzen als voetgangersgebied uitgezonderd warenmarkt, trouwstoeten, evenementen, gehandicaptenparkeerplaats stadhuis door middel van het plaatsen van verkeersborden G7zb met onderbord met de tekst “uitgezonderd warenmarkt, trouwstoeten, evenementen, gehandicaptenparkeerplaats stadhuis”, zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;;

12. de Raadhuisstraat in te richten als weg waar de voorrang is geregeld en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van verkeersborden van het type B1 (voorrangsweg) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) op de Terborgseweg zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

13. de twee gehandicaptenparkeerplaatsen naast het stadhuis aan de zijde Terborgseweg te verwijderen en deze maatregel te ondersteunen door het verwijderen van een verkeersbord van het type E6 (gehandicaptenparkeerplaats) met onderbord OB504 zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

14. twee gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Plantenstraat aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats zonder tijdsbeperking en deze maatregel te ondersteunen door het verwijderen het onderbord OB206p zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

15. een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekeningen met nummers 7232801-012-B, 7232801-013, 7232801-014, 7232801-015, 7232801-16, 7232801-17;

16. dit besluit bekend te maken door publicatie in de Staatscourant.

 

MEDEDELINGEN

 

Binnen de gestelde termijn (dus tot en met woensdag 17 april 2019) kan eenieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp verkeersbesluit bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, naar voren brengen.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeentewinkel, telefoonnummer 0314-377 377.

 

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

 

Doetinchem,

namens burgemeester en wethouders

van Doetinchem

 

B.H.W. Lubbers

hoofd van de afdeling ruimte