Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierStaatscourant 2019, 133VerkeersbesluitenBesluit Parkeerverbod Purmerlanderrijweg

Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Registratienummer: 18.0310581

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:

Na overweging van het volgende:

Wettelijke grondslag verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, of indien dit een nadere uitleg inhoudt van de op de borden voorkomende aanduiding (artikel 8 BABW).

Wij zijn bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit op grond van artikel 18, lid 1 onder c WVW 1994, het BABW, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), de Waterschapswet, het Reglement voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Delegatieregeling Hollands Noorderkwartier 2012 en de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012.

Motivering en doel

Veel bezoekers van het sportpark Purmerland in Landsmeer parkeren hun auto langs de Purmerlanderrijweg. Doordat de auto's half op de weg geparkeerd staan ontstaan er gevaarlijke situaties met passerende voertuigen, daarnaast kan de bereikbaarheid door hulpdiensten in het geding komen. Om dit te ondervangen wordt aan beide zijde van de Purmerlanderrijweg een parkeerverbod ingesteld. Het parkeerverbod correspondeert met het te nemen besluit van de gemeente Landsmeer met kenmerk VB-2018-009. Bezoekers van het sportpark kunnen parkeren op het parkeerterrein aan de oostzijde van de voetbalvelden.

De volgende actie wordt hierbij ondernomen op de Purmerlanderrijweg:

-Plaatsen bord E1 van bijlage 1 van RVV 1990 met onderbord OB501 'pijl' richting de komgrens aan beide zijde van de Purmerlanderrijweg.

Het nemen van dit besluit heeft als doel:

 • -

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschef van de Politie Noord-Holland en met de gemeente Landsmeer. Deze adviseerden positief op het voorgenomen besluit.

Besluit

 • I.

  Het instellen van een parkeerverbod, door middel van verkeersbord E1 aan beide zijde van de Purmerlanderrijweg tussen het komgrens en het parkeerterrein aan de oostzijde van de voetbalvelden.

 • II.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 

Aldus besloten d.d. 02-11-2018.

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden

van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

namens dezen,

 

 

S.A. Langeweg,

Hoofd Afdeling Waterveiligheid & Wegen

Dit besluit is vastgesteld krachtens de Delegatieregeling Hollands Noorderkwartier 2012. Dit besluit bevindt zich ten kantore van het hoogheemraadschap aan Het Stationsplein 136 , 1703 WC Heerhugowaard, waar het tijdens kantooruren kan worden ingezien. Tegen betaling kan een kopie van dit besluit worden verkregen.

Een afschrift van dit besluit is gezonden aan:

 • Gemeente Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

 • Politie Noord-Holland, Postbus 57, 2000 AB Haarlem.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, worden ingediend bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, t.a.v. Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Elektronisch bezwaar maken is in sommige gevallen mogelijk, voor informatie zie www.hhnk.nl.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening van het bezwaar, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor dient u zich te richten tot de Voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening. Het adres van de rechtbank is: Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.