Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AppingedamStaatscourant 2019, 13126Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Logo Appingedam

Burgemeester en wethouders van Appingedam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 11 woningen aan de Patrimoniumstraat te Appingedam. De vergunning bestaat uit het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

 

Het voornemen is om in Appingedam aan het noordeinde van de Patrimoniumstraat nieuwe woningen te ontwikkelen. Aan de westzijde van de straat worden een drie-onder-één kapper en een twee-onder-één kapper gerealiseerd. Aan de oostelijke zijde van de straat worden drie twee-onder-één kappers gebouwd. Dit is echter niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan Stad Appingedam.

 

Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd. Bij deze aanvraag moet worden onderbouwd dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Uit de nu voorliggende onderbouwing blijkt de sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Op 21 juni 2018 heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het bouwen van 11 woningen aan de Patrimoniumstraat te Appingedam.

 

Inzien

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen met alle daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 7 maart 2019 tot en met woensdag 17 april 2019 ter inzage. U kunt de stukken inzien bij het Klant Contact Centrum op het Stadskantoor, Wilheminaweg 14 te Appingedam.

 

Een digitale versie van de ontwerpvergunning, de ontwerpverklaring en de ruimtelijke onderbouwing is te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt gebruikmaken van het planindentificatienummer NL.IMRO.0003.OMGPATRISTR-ON01.

 

Zienswijze indienen

Tijdens de ter inzage termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of ontwerp verklaring van geen bedenkingen dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Appingedam, Postbus 15, 9900 AA, Appingedam. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze of het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt via www.appingedam.nl, aan de receptie of telefonisch via 14 05 96.

 

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit dan wel de ontwerp verklaring van geen bedenkingen de zienswijze betrekking heeft.