Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2019, 13080OverigVaststelling Uitwerkingsplan “Talingstraat noord- zuid”

Logo Geldrop-Mierlo

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken ingevolge artikel 3.9a lid 1 en 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 8 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt het gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan “Talingstraat noord- zuid”.

Eén ontwikkeling

Er is sprake van één ontwikkeling in het plangebied dat grenst aan de Talingsraat, de Kievitstraat, de Mierloseweg en de Helze. De ontwikkeling beoogt het:

- Versterken van de (cultuurhistorische) beekdalstructuur van de Kleine Dommel;

- Versterken van aanwezige en (potentiële) natuurwaarden;

- Toegankelijk maken van het beekdal en fysieke aansluiting maken met Kasteel Geldrop;

- Afronding van de stedelijke rand door woningbouw langs het beekdal.

Twee plannen

Om de ontwikkeling mogelijk te maken zijn voor het plangebied – vanwege een verschillende juridische status tussen de delen van het gebied- twee plannen gemaakt. De beide plannen samen geven voor het totale plangebied de ruimtelijke kaders en onderzoeksverplichtingen. Ook houden ze regels en aanduidingen in voor het bouwen en voor de landschappelijke kwaliteitsverbetering. Er is een uitwerkingsplan opgesteld voor het noordelijk en zuidelijk gedeelte. Voor het middengedeelte is een apart bestemmingsplan opgesteld. De ontwerpen daarvan hebben ter inzage gelegen vanaf 12 april 2018. Voor deze ontwikkeling heeft de gemeente een verzoek tot wijziging van de begrenzing gedaan bij Gedeputeerde Staten van Noord Brabant. Gedeputeerde Staten hebben besloten tot wijziging van de begrenzing.

 

Het uitwerkingsplan

Het uitwerkingsplan heeft betrekking op het gebied dat grenst aan de Talingstraat en het gebied dat grenst aan de Mierloseweg. Voor dit gebied is eerder het bestemmingsplan “Inbreidingslocaties Geldrop-Mierlo” vastgesteld. Dit bestemmingsplan bestemde dit terrein al tot “Woongebied uit te werken”. Het uitwerkingsplan maakt de bouw mogelijk van maximaal 18 woningen in het gebied nabij de Talingstraat en maximaal 8 woningen in het gebied dat grenst aan de Mierloseweg.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo hebben op 26 februari 2019 het uitwerkingsplan “Talingstraat noord zuid” gewijzigd vastgesteld. Dit uitwerkingsplan ligt vanaf 8 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. De wijzigingen hebben met name betrekking op de maatvoering en aanduidingen.

 

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het middengebied en de Dommelbeemd. Dit plan bestemt de gronden van de Dommelbeemd tot natuur en maakt de bouw van maximaal 20 woningen in het gebied tussen de beide delen van het uitwerkingsplan mogelijk. Ook wordt de aanleg van nieuwe natuur in het gebied tussen de nieuwe woonbebouwing en de Dommel als verplichting vastgelegd. De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo zal over de vaststelling van het bestemmingsplan “Talingstraat Dommelbeemden midden” een besluit nemen. De raad zal dit bestemmingsplan in de ruimtekamer behandelen op 25 maart 2019.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Het vastgestelde uitwerkingsplan is ook in te zien op de gemeentelijke website, en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende de genoemde termijn van de ter inzagelegging kunnen belanghebbenden- die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend- beroep instellen tegen het uitwerkingsplan Het beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen de beroepstermijn kan tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) worden gevraagd bij de Voorzitter van die Afdeling. Ook kan op grond van artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht beroep ingesteld worden door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend in de ontwerp-fase. Tenslotte kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld tegen de onderdelen die ten opzichte van het ontwerp- uitwerkingsplan gewijzigd zijn vastgesteld. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Aan het instellen van een beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Tegen het bestemmingsplan kan pas beroep worden aangetekend als de raad dit heeft vastgesteld. Dit zal apart gepubliceerd worden.

Meer informatie

Voor een toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met Rosalie de Bont en Claudia Terlou. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 040. Het gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan is ook in te zien op onze website en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Geldrop-Mierlo, 7 maart 2019