Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 13057Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan 1e Partiële herziening Schelphoek-Zuid, gemeente Alkmaar

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 januari 2019 heeft besloten om het bestemmingsplan “1e Partiële herziening Schelphoek Zuid” vast te stellen.

Gebied

Het gebied waarop de 1e Partiële herziening Schelphoek Zuid betrekking heeft, wordt begrensd door aan de noordzijde het Wolfpad, aan de oostzijde Wolfpad 32, aan de zuidzijde door de Baansingel en aan de westzijde door de Korte Vondelstraat.

Doel

Het Bestemmingsplan beoogt het verkleinen van het bouwvlak van de percelen om bebouwing in het voorerfgebied te voorkomen.

Inzien

Het ontwerp van het bestemmingsplan is gepubliceerd op 6 juni 2018 en heeft met ingang van 7 juni 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijze ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld.

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan 1e partiële herziening Schelphoek Zuid en de daarbij behorende stukken, liggen van donderdag 7 maart 2019 tot en met woensdag 17 april 2019 voor een ieder ter inzage bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 in Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, bestemmingsplan 1e Partiële herziening Schelphoek Zuid) of onder de code: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.PH00104-0305  

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het bestemmingsplanplan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad,

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken,

  • een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die, ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan, bij vaststelling in het plan zijn aangebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.