Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2019, 12900Ruimtelijke plannenUitwerkingsplan Stationsomgeving Hanzelijn, 3e uitwerking

Logo Kampen

Het college heeft het uitwerkingsplan ‘Stationsomgeving Hanzelijn, 3e uitwerking’ vastgesteld. Het gaat om een uitwerking van het bestemmingsplan aan de zuidkant van de woonwijk Stationskwartier. Het plan maakt het mogelijk om in totaal maximaal 210 woningen te bouwen. Ook is het mogelijk om een aantal maatschappelijke functies te vestigen.

Wijziging

In het plan is een wijziging doorgevoerd, waarbij het binnen een zone van 100 meter vanaf het spoor verplicht is om trillingsonderzoek uit te voeren, voordat een vergunning verleend kan worden.

Inzage

Dit besluit ligt met ingang van 5 maart 2019 zes weken ter inzage in het stadhuis. Voor inzage en informatie kunt u telefonisch een afspraak maken. Het plan is ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991234-VB01.

Beroep

Bent u belanghebbende bij het besluit en heeft u op tijd een zienswijze ingediend tegen het ontwerpplan, of kunt u aantonen dat u daar redelijkerwijs niet toe in staat was? Of bent u belanghebbende en bent u het niet eens met de wijzigingen die het college op het ontwerpplan heeft aangebracht? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn beroep indienen. Vermeld waarom u het niet eens bent met het besluit en stuur een kopie van dat besluit mee. U stuurt uw brief aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Is de situatie spoedeisend, dan kunt u –na het indienen van beroep– ook een voorlopige voorziening aanvragen. Deze stuurt u via dezelfde postbus aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Heeft u het beroepschrift en het verzoek om voorlopige voorziening ingediend binnen de beroepstermijn, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de Voorzitter uitspraak heeft gedaan.