Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2019, 12540VerkeersbesluitenOpheffen van blauwe zone (halfuur) aan De Oost en de twee parkeerplaatsen aan te duiden voor taxi/ taxibusjes

Logo Dronten

INLEIDING


 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 

Besluitverplichting


Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 

1. De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Procedure


Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

 

Motivering

Bij woonzorgcentrum De Regenboog aan de Oost te Dronten zijn twee parkeervakken in de parkeerschijfzone gesitueerd waar een halfuur geparkeerd mag worden. Deze parkeerplaatsen staan vaak bezet met geparkeerde auto's waardoor de taxibusjes die bij de Regenboog moeten zijn de taxi niet kunnen parkeren. Hierdoor is besloten om de parkeerschijfzone voor een halfuur op te heffen en de parkeerplaatsen aan te duiden als parkeerplaatsen voor taxi/ taxibusjes (van 08.00 - 17.00 uur) door het bord E5 met onderbord OB208 te plaatsen.

 

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 

1. de parkeerschijfzone op te heffen tussen de regenboog (De Oost 55) en de woonark ( Lijzijde 91) door het verwijderen van de borden E10 en E11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het verwijderen van de blauwe streep zoals bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990;

2. de parkeerplaatsen aan te duiden als parkeerplaatsen voor taxi/ taxibusjes door het plaatsen van het bord model E5 van Bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het onderbord OB208 met de tekst 08:00-17:00 naast de parkeerplaats.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant en na plaatsing van de genoemde verkeersborden.

 

Communicatie

Daarnaast kan het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken na bekendmaking Staatscourant worden ingezien bij het Team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid in het gemeentehuis.

 

 

 

Dronten, 21 februari 2019

Namens het college van Dronten

M. Koning

Manager team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid

Bezwaar

U kunt tegen deze beschikking schriftelijk of digitaal binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van Dronten. Indien u schriftelijk bezwaar wilt indienen, dan kunt u uw bezwaarschrift richten aan: Het college van Dronten respectievelijk de heffingsambtenaar van Dronten, t.a.v. Vakgebied Bedrijfsvoering, Postbus 100, 8250 AC te Dronten.

 

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt u dit doen via de gemeentelijke website, digitale formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. De bezwarentermijn begint op de dag na de datum van verzending van deze brief.

 

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Indien u dit schriftelijk wilt doen kunt u uw verzoekschrift richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.

 

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.