Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2019, 12215Verkeersbesluiten



Gemeente Enschede, verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen werkzaamheden project Kop Boulevard te Enschede

Logo Enschede

Burgemeester en Wethouders van Enschede

 

Besluit

 • door het plaatsen van verkeersborden C1 van bijlage 1 van RVV 1990 op een rood-wit afzethek, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters, en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen aan beide zijden van het op dat moment actieve werkvak in de Haaksbergerstraat, Piet Heinstraat, Nijverheidsstraat, Ripperdastraat, Beltstraat, Zuiderval en aansluitende straten;

 • door het plaatsen van verkeersborden C14 van bijlage 1 van RVV 1990 op een rood-wit afzethek, een geslotenverklaring voor fietsers in te stellen aan beide zijden van het op dat moment actieve werkvak in de Haaksbergerstraat, Piet Heinstraat, Nijverheidsstraat, Ripperdastraat, Beltstraat, Zuiderval en aansluitende straten;

 • door het plaatsen van verkeersborden C16 van bijlage 1 van RVV 1990 op een rood-wit afzethek, een geslotenverklaring voor voetgangers in te stellen aan beide zijden van het op dat moment actieve werkvak in de Haaksbergerstraat, Piet Heinstraat, Nijverheidsstraat, Ripperdastraat, Beltstraat, Zuiderval en aansluitende straten;

Datum : 27 februari 2019

Ons kenmerk : V-2019-1111 1900017966

 

 

 

Belangenafweging en motivering

Dit besluit wordt genomen uit oogpunt van de genoemde doelen in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers

Bij de afweging van de diverse belangen is/zijn deze doelstelling(-en) zwaarder bevonden dan andere met dit besluit betrokken doelstellingen en belangen.

 

Er is overleg gevoerd met de verkeersadviseur van Politie Oost-Nederland, district Twente, die kan instemmen met deze maatregel.

 

Huidige situatie

Aan de westzijde van het centrum van Enschede liggen diverse voorzieningen, te denken valt aan het Medisch Spectrum Twente en het centraal station van Enschede. De afgelopen jaren hebben om het centrum diverse ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor de openbare ruimte een andere inrichting heeft gekregen. De Haaksbergerstraat, Piet Heinstraat, Nijverheidsstraat en de Ripperdastraat zijn voorname verbinding aan de westzijde van het centrum die gebruikt worden door alle typen verkeer. Deze straten zijn voornamelijk ingericht op het verwerken van het verkeer.

 

Aanleiding nieuw verkeersbesluit

In 2018 zijn onder de noemer Kop Boulevard plannen gepresenteerd om een gebied aan de westzijde van het centrum opnieuw in te richten. Het gaat om een integraal plan waarbij woningen, kantoren en winkels worden ontwikkeld, daarnaast is ook een herinrichting van de openbare ruimte opgenomen in het plan. De Haaksbergerstraat, Piet Heinstraat, Nijverheidsstraat, Ripperdastraat, Beltstraat en Zuiderval worden in het plan opnieuw ingericht. Eén van de doelen van het plan Kop Boulevard is om een kwaliteitsvolle openbare ruimte te realiseren. In de omliggende straten, hiervoor genoemd, wordt de verkeersfunctie behouden maar wordt meer comfort en ruimte geboden aan de langzame vervoersstromen, fietsers en voetgangers. In de komende periode vindt de realisatie van deze plannen plaats. De verschillende straten worden gefaseerd ontwikkeld zodat de hinder van de werkzaamheden zo minimaal mogelijk is voor omwonenden, bezoekers en forenzen van de stad.

 

Doelstelling nieuw verkeersbesluit

Middels dit verkeersbesluit wordt vastgelegd dat doormiddel van het plaatsen van de benodigde verkeersborden en het aanbrengen van andere verkeersmaatregelen de veiligheid rondom de werkvakken gewaarborgd wordt. Door de grenzen van de werkvakken op de juiste wijze af te zetten kan men enerzijds binnen het werkvak veilig aan de slag. Anderzijds kunnen de verkeersdeelnemers buiten het werkvak op een veilige wijze aan het verkeer blijven deelnemen. Separaat worden maatregelen genomen ter regeling van het verkeer zodat deze weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden, bijvoorbeeld middels omleidingen welke zijn vastgelegd in een omleidingsplan. Zoals gezegd vinden de werkzaamheden gefaseerd plaats en zal dus steeds aan een ander deel van Haaksbergerstraat, Piet Heinstraat, Nijverheidsstraat, Ripperdastraat, Beltstraat, Zuiderval en delen van aansluitende straten worden gewerkt. Bewoners en belanghebbenden worden door de aannemer schriftelijk op de hoogte gehouden van de af te zetten wegvakken. De exacte locatie van de werkvakken wisselt afhankelijk van de fasering op dat moment. Voor de te nemen verkeersmaatregelen rondom de werkvakken worden de richtlijnen van CROW publicaties Werk in Uitvoering 96a/b aangehouden. Daarmee wordt de veiligheid gewaarborgd.

 

Voor de nieuwe inrichting van het gebied zal eveneens een verkeersbesluit worden opgesteld waarin de nieuwe inrichting met de benodigde verkeersmaatregelen besloten gaat worden.

 

Wettelijk kader

Het nemen van een verkeersbesluit is volgens artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 vereist indien:

 • door plaatsing of verwijdering van verkeerstekens, en onderborden, een gebod of verbod wordt ingesteld of aangepast,

 • fysieke voorzieningen op de weg worden aangebracht of verwijderd, of de inrichting van de weg wordt aangepast waardoor het aantal categorieën weggebruikers, dat van de weg gebruik kan maken, wordt beperkt of uitgebreid.

 

Burgemeester en Wethouders zijn volgens artikel 18, lid 1d, van de Wegenver¬keerswet 1994 (WVW)

bevoegd om verkeersbesluiten te nemen, te wijzigen en in te trekken.

 

Verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de (vertegenwoordiger van) de korpschef conform artikel 24 van het BABW.

 

Situatietekening - werkgrenzen project Kop Boulevard

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen van wie het belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA te Enschede. In het bezwaarschift moeten in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen zijn:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • de datum van vermelding in de digitale Staatscourant;

 • tegen welk besluit u bezwaar maakt (met vermelding van besluitnummer);

 • de reden waarom u het er niet mee eens bent;

 • uw handtekening;

 

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Aldus vastgesteld op 27 februari 2019

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

namens dezen,

P.H.W. Westenbrink,

teamleider afdeling Bestemmen & Vergunnen