Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 11801Ruimtelijke plannenVOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN ‘VEEGPLAN KERNEN 2019’, GEMEENTE MOERDIJK

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat een nieuw bestemmingsplan ‘Veegplan kernen 2019’ wordt voorbereid.

In het afgelopen jaar is door het gebruik van verschillende bestemmingsplannen op het grondgebied van de gemeente Moerdijk gebleken dat in sommige gevallen oneffenheden in de regelingen voorkomen. Middels dit bestemmingsplan zullen deze gevallen worden hersteld conform het gemeentelijk beleid en de huidige situatie. Het bestemmingsplan heeft alleen betrekking op Zevenbergen en Klundert.

Het is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen tegen het bestemmingsplan naar voren te brengen. Ook worden nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Later in de procedure komt dit wel aan de orde.

Het ontwerpbestemmingsplan zal op een nader te bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage gelegd worden en zijn dan ook te bekijken op de gemeentelijke website en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Zodra een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt dit vooraf gepubliceerd in de Moerdijkse Bode, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (de heer T. Korsmit).

 

Zevenbergen, 6 februari 2019