Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2019, 11778VerkeersbesluitenVerkeersbesluit reconstructie centrum Buinerveen

Logo Borger-Odoorn

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

Gelet op de relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Gelet op het Mandaatbesluit Borger-Odoorn, laatste versie;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Wettelijke grondslag:

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is burgemeester en wethouders de bevoegdheid toegekend verkeersbesluiten te nemen en dat deze bevoegdheid in de gemeente Borger-Odoorn op grond van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2012 is gemandateerd aan de Manager Grondgebiedszaken;

Besluitverplichting;

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Dat uit oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer,

  kortom de belangen en doelstellingen genoemd in artikel 2, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994;

   

Het gewenst is om:

voor het centrum van Buinerveen in verband met reconstructie een geheel nieuw verkeersbesluit vast te stellen;

 

Motivering:

In verband met reconstructie van het centrum van het dorp Buinerveen is een nieuw verkeersbordenplan opgesteld. Onderdeel daarvan is de invoering van een 30 km-zone voor de kruising Hoofdstraat, Hoofdkade, Buinerstraat met Zuiderstraat en Noorderstraat, en voor het Zijonder. De vernieuwde verkeerstekens beogen de verkeersveiligheid in het centrum van Buinenerveen te ondersteunen;

 

Overleg politie:

In overeenstemming met artikel 24 BABW is overleg gepleegd met de gemachtigde van de korpschef van de nationale politie regio Noord-Nederland. De politie heeft bij brief van 5 februari 2019, kenmerk 20190204000688 positief geadviseerd;

 

BESLUIT:

voor het centrum van Buinerveen in verband met reconstructie een nieuw verkeersbordenplan vast te stellen conform bij dit besluit behorende kaart, inhoudende:

 • 1.

  plaatsing van borden E10 (A01 30) en E11 (A01 30) uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 2.

  plaatsing van borden G11 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 3.

  verwijdering borden B01 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 4.

  verwijdering borden B06 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

 

Exloo, 26 februari 2019.

Namens burgemeester en wethouders,

J.Gorseling,

Manager Grondgebiedszaken.

MEDEDELINGEN

Inwerkingtreding

Het verkeersbesluit treedt in werking direct na bekendmaking ervan in de Staatscourant.

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Het maken van bezwaar heeft geen opschortende werking op de inwerkingtreding van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener(s);

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is (“Verkeersbesluit verkeersborden reconstructie Buinerveen”);

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Zo’n verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

12692-2019: 567721