Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2019, 11707OverigVerkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland - Schrappen geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen

Logo Arnhem

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland heeft bij besluit van 8 februari 2019 ingevolge artikel G2, lid 7 onder b van de Kieswet op verzoek van desbetreffende groepering de navolgende geregistreerde aanduiding geschrapt:

  • PSP'92 Gelderland (PSP'92)

 

Voorts zijn ingevolge artikel G2, lid 7 onder d van de Kieswet de aanduidingen:

  • Gelderse Centrumdemocraten (Gelderse C.D.)

  • 1 Achterhoek - 50 kernen - samen sterk;

  • Lokaal Belang Gelderland

geschrapt omdat voor de komende verkiezing van dit orgaan geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

 

Arnhem, 25 februari 2019

 

De voorzitter van het centraal stembureau,

Ahmed Marcouch

 

Eenieder wiens belang rechtstreeks bij het bovenvermelde besluit betrokken is, kan hiertegen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel G 5, eerste lid, van de Kieswet beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet uiterlijk op de zesde dag, na dagtekening van de Staatscourant waarin deze mededeling is opgenomen, worden ingediend, Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, alsmede de gronden waarop het beroep rust, te bevatten. Indien beroep wordt ingesteld, is griffierecht verschuldigd.