Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2019, 11651Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan “Vronermeerweg 27 en 27a in Sint Pancras”

Logo Langedijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Vronermeerweg 27 en 27a in Sint Pancras” ter inzage ligt.

Wat houdt dit bestemmingsplan en besluit in? 

Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft het tuincentrum en de bijbehorende bedrijfswoning aan de Vronermeerweg 27 en 27a te Sint Pancras. Het voorliggende bestemmingsplan is enerzijds gericht op het vastleggen van de bestaande situatie. Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het plangebied te transformeren naar een woonfunctie.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien? 

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 5 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage in de voorlichtingsruimte van het gemeentehuis, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude. Ook is het ontwerp bestemmingsplan vanaf genoemde datum te raadplegen via internet www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer is NL.IMRO.0416.BPSP2012part005-on01).

Hoe kunt u reageren? 

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar info@gemeentelangedijk.nl of per post aan burgemeester en wethouders van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG te Noord-Scharwoude.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met Team Vrom van de afdeling Beleid en Projecten via het algemeen telefoonnummer 0226-334433.

Langedijk, 4 maart 2019,

Burgemeester en wethouders van Langedijk