Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 11501Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Contactweg, onderdoorgang, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 14 februari 2019 het bestemmingsplan Contactweg, onderdoorgang gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, met dien verstande dat in artikel 6 de dubbelbestemming Leiding-Gas is toegevoegd ten behoeve van de aanwezige gasleiding.

Bestemmingsplan

Het plangebied ligt binnen de ring van de A10 in het Westelijk havengebied van Amsterdam. Het plangebied van het bestemmingsplan Contactweg, onderdoorgang wordt globaal begrensd door de Nieuwe Hemweg, de Contactweg voor zover die weg parallel aan het spoor loopt en de westzijde van de A10. Het plangebied omvat verder, ten oosten van de locatie waar de Contactweg van het spoor afbuigt, het spoor en de strook ten zuiden daarvan, voor zover nodig om het derde spoor te kunnen aanleggen.

Dit bestemmingsplan beoogt de bouw van de onderdoorgang onder de sporen mogelijk te maken. Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van 14 februari 2019.

Ter inzagelegging

Het bestemmingsplan Contactweg, onderdoorgang met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 28 februari 2019 totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken ter inzage op het stadsloket van stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Zie voor openingstijden: www.amsterdam.nl. Het bestemmingsplan Contactweg, onderdoorgang met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.B1801BPGST-VG01.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 1 maart 2019 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Tevens kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, danwel via het bovengenoemde digitaal loket. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 27 februari 2019

Burgemeester en wethouders

Peter Teesink

Gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester