Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2019, 11308Ruimtelijke plannenWijzigingsplan ‘Wijziging 1 - Buitengebied Maasdonk, herziening Kraaijeven/Leiweg ong. Geffen’, Oss

Logo Oss

Burgemeester en wethouders van Oss hebben op 19 februari 2019 het wijzigingsplan ‘Wijziging 1 - Buitengebied Maasdonk, herziening Kraaijeven/Leiweg ong. Geffen’ vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het wijzigingsplan.

Wat is een bestemmingsplan/wijzigingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke ruimtelijke functies (‘bestemming’) een gebied, terrein of een perceel grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

In een bestemmingsplan zijn in de regels wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Hiermee kan het college van burgemeester en wethouders bestemmingen wijzigen die voorstelbaar zijn en als wordt voldaan aan de voorwaarden. In dit geval betreft het de wijziging van een agrarische bestemming (zonder bouwmogelijkheden) in een woonbestemming.

Het college van burgemeester en wethouders stelt een wijzigingsplan vast.

Waar gaat het wijzigingsplan ‘Wijziging 1 - Buitengebied Maasdonk,

herziening Kraaijeven/Leiweg ong. Geffen’ over?

Initiatiefnemer wil een woning bouwen op een zelfbouwkavel in het gebied Geffen Oss. In het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Maasdonk, herziening Kraaijeven/Leiweg ong. Geffen’ is hiervoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Met een wijzigingsplan kunnen wij medewerking verlenen. Het betreft het perceel kadastrale gemeente Geffen sectie D, nummer 1101 ten zuiden van de Heesterseweg.

U kunt het wijzigingsplan en de overige stukken bekijken

U kunt vanaf donderdag 28 februari tot en met woensdag 10 april 2019 de volgende stukken bekijken:

 • 1.

  het besluit van het college over het wijzigingsplan

 • 2.

  het wijzigingsplan

 • 3.

  andere stukken over het wijzigingsplan, zoals de toelichting en de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’ 

U kunt deze stukken bekijken:

 • 1.

  op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • 2.

  (op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur 

De bronbestanden van het wijzigingsplan zijn digitaal beschikbaar op http://bestemmingsplan.oss.nl/RO-online/0828.

Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0828.WZ1kraaijevnonggff-VG01 

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het wijzigingsplan?

Bent u het niet eens met het wijzigingsplan? Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 28 februari tot en met woensdag 10 april 2019. 

U kunt alleen beroep instellen als u:

 • 1.

  belang hebt bij het wijzigingsplan, én

 • 2.

  gereageerd hebt (een zienswijze hebt ingediend) op het ontwerpwijzigingsplan. Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep instellen. U moet dan wel aantonen dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren.  

U stuurt uw beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG 

U kunt uw beroepschrift ook indienen via het Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Stelt u uiterlijk 10 april 2019 beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat de Voorzieningenrechter een voorlopige uitspraak doet over uw beroep. De Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak.

De Voorzieningenrechter kan alleen een voorlopige uitspraak doen als er snel een uitspraak nodig is. 

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen.

Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost. 

Wanneer treden het wijzigingsplan in werking?

Het wijzigingsplan treedt in werking op 11 april 2019. Maar ze treedt nog niet in werking als er iemand vóór 11 april 2018 een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.   

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer R. van de Rakt van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.