Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 11073Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, deelplan Oostering 46, 2018’

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, deelplan Oostering 46, 2018’ voorbereid.  

Het betreft een Ruimte voor Ruimte plan waarbij de oorspronkelijke bebouwing in het geheel wordt gesloopt (inclusief bedrijfswoning). Daarvoor in de plaats komen twee woningen. Het plan voldoet niet volledig aan de voorwaarden van Ruimte voor Ruimte, de bedrijfswoning wordt niet op exact dezelfde plaats herbouwd. Zodoende is een bestemmingsplan noodzakelijk.

 

Inzage

De stukken liggen van 28 februari 2019 tot en met 10 april 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018BP9006005-ON01. Tevens zijn de stukken te raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage.

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jenny Nijzing via telefoonnummer 14 0528.