Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 10949VerkeersbesluitenParkeerschijfzone centrum Zevenbergen

Logo Moerdijk

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MOERDIJK,

Gelet op:

het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990);

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat het centrum van Zevenbergen vernieuwd wordt door het terugbrengen van de Roode Vaart, het herinrichten van de Markt en het realiseren van parkeergelegenheid in de Kasteeltuin;

- dat het nieuwe aanbod en de verdeling van parkeergelegenheid vraagt om een herziening van de parkeerregulering;

- dat parkeerregulering nodig is om in voldoende parkeeraanbod voor bewoners en bezoekers te voorzien;

- dat de noodzaak hiervoor beschreven staat in het adviesrapport ‘Parkeerplan centrum Zevenbergen, versie 1 februari 2016’;

- dat het wenselijk is om de bestaande parkeerregulering, door middel van een parkeerschijfzone, verder uit te breiden en de maximale parkeerduur aan te passen naar 1 uur;

- dat de blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag, binnen de venstertijden van 9.00 tot 18.00 uur;

- dat de starttijd van 9.00 uur wordt gehanteerd zodat werknemers niet in de verleiding komen om toch in de parkeerschijfzone te parkeren;

- dat de eindtijd van 18.00 uur wordt gehanteerd zodat de meeste de bewoners geparkeerd hebben, en de resterende parkeervakken gebruikt kunnen worden voor onder andere bezoekers van de horeca;

- dat de volgende wegen onderdeel uit gaan maken van de parkeerschijfzone: Doelstraat, Molenstraat, Markt, Oude Kerkstraat, Nieuwe Kerkstraat, Noordhaven, Zuidhaven, Langenoordstraat, Dijkstraat, Brouwerstraat, Brugstraat, Ambachtsgang, Van der Putgang, Ellenboog, Brouwerijgang, Havengang, Beursgang, Van de Werkstraat en gedeeltes van de Kerkstraat, Van Steelandstraat en de Stoofstraat te Zevenbergen (zie kaartje bijlage);

- dat deze wegen in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Moerdijk;

- dat tijdens de venstertijden langparkeerders terecht kunnen op het nieuwe parkeerterrein Kasteeltuin en op de diverse langparkeergelegenheden aan de randen van de parkeerschijfzone. Buiten de venstertijden mag op de parkeerplaatsen binnen de parkeerschijfzone vrij geparkeerd worden, zonder gebruik van de parkeerschijf;

- dat bewoners in aanmerking komen voor een parkeerontheffing;

- dat de mogelijkheid tot het instellen van een parkeerschijfzone in het centrum van Zevenbergen is opgenomen in het parkeerbeleidsplan van de Gemeente Moerdijk;

- dat er een uitgebreid en zorgvuldig communicatietraject heeft plaatsgevonden om draagvlak te creëren bij de belanghebbenden;

- dat instemming met de maatregel bestaat bij de Politie Midden- en West Brabant, district Bergen op Zoom, team Mark en Dintel;

- dat de venstertijden en maximale parkeerduur van bestaande parkeerschijfzones op de Noordhaven, Zuidhaven en Molenstraat aangepast worden;

- dat de bestaande parkeerverbodszone, aangeduid met zoneborden E01, gedeeltelijk opgeheven kan worden, dit geldt op locaties waar overlap is met de parkeerschijfzone

BESLUIT

1. Door plaatsing van zoneborden E10 en E11 van bijlage 1 van het RW 1990 met vermelding van een maximale parkeerduur van 1 uur, voorzien van een onderbord met de tekst "ma t/m za 9-18 h" en het aanbrengen van blauwe strepen als bedoeld in artikel 25 van het RW 1990, een parkeerschijfzone in te stellen op de Doelstraat, Molenstraat, Markt, Oude Kerkstraat, Nieuwe Kerkstraat, Noordhaven, Zuidhaven, Langenoordstraat, Dijkstraat, Brouwerstraat, Brugstraat,  Ambachtsgang, Van der Putgang, Ellenboog, Brouwerijgang, Havengang, Beursgang, Van de Werkstraat en gedeeltes van de Kerkstraat, Van Steelandstraat en de Stoofstraat, te Zevenbergen (zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening);

2. Door verwijdering van de zoneborden E10 en E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met vermelding van een maximale parkeerduur van 2 uur, voorzien van een onderbord met de tekst “ma t/m vr 9-18 h” de bestaande parkeerschijfzone op de Noordhaven, Zuidhaven en Molenstraat op te heffen;

3. Door verwijdering en verplaatsing van zoneborden E01 van bijlage 1 van het RVV 1990, de parkeerverbodszone in het centrum gedeeltelijk op te heffen, daar waar overlap is met de nieuwe parkeerschijfzone.

Zevenbergen, 26 februari 2019

Namens burgemeester en wethouders Moerdijk

Teamleider Team Infrastructuur

S. P. van der Putten.

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door publicatie In de "Moerdijkse Bode". Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar