Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 1071Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan "Wolfsbos, deelplan scholenlocatie"

Logo Hoogeveen

 

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2018 voor de percelen kadastraal bekend Hoogeveen, sectie G, nrs. 5403, 3569, 5149 en 5982 (deels) een nieuw bestemmingsplan heeft vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van Kindcentrum Wolfsbos mogelijk gemaakt in het gebied tussen De Vink, Sperwerlaan en Koekoeklaan in Hoogeveen. In het gebouw worden OBS de Goudvink, PCBS de Krullevaar en kinderopvang gevestigd.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan “Wolfsbos, deelplan scholenlocatie”  ligt van 10 januari 2019 tot en met 20 februari 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.hoogeveen.nl/inzage  en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2017BP8008003-VG01.

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 21 februari 2019. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.