Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2019, 10671OverigBurgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Vestiging Voorkeursrecht

Logo Nieuwegein

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 21 februari 2019 op grond van het bepaalde in artikel 2 juncto artikel 5 Wvg, heeft besloten de percelen, gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als “City Nieuwegein” aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op 23 februari 2019 (één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant).

 

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen percelen, wanneer deze die percelen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Nieuwegein te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 25 februari 2019 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Nieuwegein.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen het besluit tot aanwijzing kunnen belanghebbenden binnen 6 weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, tegen voormeld besluit van de gemeenteraad een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de raad van de gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA te Nieuwegein.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Nieuwegein, 22 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein