Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 10659VerkeersbesluitenOnderwerp: Individuele gehandicapten parkeerplaats (IGPP) Kleine Donk (4942 BL) Raamsdonksveer

Logo Geertruidenberg

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

•Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

is het gewenst om

een individuele gehandicapten parkeerplaats aan te wijzen ter hoogte van Kleine Donk 10 in Raamsdonksveer.

Motivering

Op 2 januari is een aanvraag ontvangen voor het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Kleine Donk 10 in Raamsdonksveer. De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart.

Een bewoner aan de Kleine Donk heeft op medische gronden recht op een gehandicaptenparkeerplaats. De parkeerplaats ter hoogte van nummer 10 wordt gereserveerd door het plaatsen van een verkeersbord met een onderbord waar het kenteken van de auto van de aanvrager op staat. Op de individuele gehandicaptenparkeerplaats mag alleen het voertuig met het kenteken dat op het onderbord staat worden geparkeerd.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Besluit

 

  • 1.

    Door middel van het toepassen / plaatsen van verkeersbord E06 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daaronder een onderbord met het kenteken van de aanvrager, een parkeervak aan de Kleine Donk in Raamsdonksveer ter hoogte van nr. 10 aan te wijzen als een individuele gehandicapten parkeerplaats.

 

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

  • -

    DVB19-04 SITUATIETEKENING

 

Raamsdonksveer, 19-02-2019

  

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

   

J. Hopmans

Medewerker verkeer

Cluster Buitenruimte

 

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

- handtekening;

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

 

  • 2.

    Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.